Digitalna transformacija - specijalno godišnje izdanje - Page 95

Šta je tač­no “di­gi­tal­na tran­sfor­ ma­ci­ja” i zaš­to bi or­ga­ni­za­ci­je tre­ ba­lo da je ra­de? Di­gi­tal­na tran­sfor­ma­ci­ja pra­vi pro­ me­nu u me­ha­ni­zmi­ma po­slo­va­nja za­rad pri­hva­ta­nja no­vih teh­no­lo­gi­ ja ko­je će do­ve­sti do efi­ka­sni­jeg ra­ da or­ga­ni­za­ci­je. Ona je vi­đe­na kao in­ve­sti­ci­ja, ali re­al­nost je da da­naš­nja kli­ma zah­te­va vi­še od IT ser­vi­sa. Al­ ways-On­ Bu­si­ness po­kre­će vi­še ser­ vi­sa od da­ta cen­tra što je po­ve­za­ no sa ra­stu­ćom ko­li­či­nom po­da­ta­ka, 24/7 funk­ci­o­ni­sa­njem i ne­do­stat­kom str­plje­nja ili to­le­ran­ci­je ka­da je u pi­ ta­nju pre­kid u ra­du ili gu­bi­tak po­da­ ta­ka. U stva­ri, na­še is­tra­ži­va­nje je ot­ kri­lo da je ce­na za za­stoj u ra­du apli­ ka­ci­ja ve­o­ma vi­so­ka, koš­ta­ju­ći pred­u­ze­ća 16 mi­li­o­na do­la­ra go­diš­nje u iz­gu­blje­nom pri­ho­du i pro­duk­tiv­no­ sti glo­bal­no. Sa teh­no­loš­kog sta­no­viš­ta, ko­ je su kom­po­nen­te di­gi­tal­ne tran­ sfo­r­ma­ci­je? Ova di­gi­tal­na tran­sfor­ma­ci­ja sta­ vlja ne­ve­ro­va­tan pri­ti­sak na da­ta cen­tre, jer uklju­ču­je ažu­ri­ra­nje na­ sle­đe­nih si­ste­ma i ula­ga­nje vre­me­ na i nov­ca, ali or­ga­ni­za­ci­je mo­gu da po­stig­nu ni­vo uslu­ga ko­ji že­le. Ima­ ju­ći mo­de­ran da­ta cen­tar po­ve­zan sa ključ­nim teh­no­lo­gi­ja­ma ko­je do­ no­si vir­tu­e­li­za­ci­ja, mo­der­ni si­ste­mi skla­diš­te­nja i cloud teh­no­lo­gi­je mo­ gu da pro­kr­če put za za­do­vo­lja­va­ nje po­tre­be za di­gi­tal­nom tran­sfor­ ma­ci­jom. Uz pred­v i­đ a­n je da će do kra­ ja 2020. po­sto­ja­ti sko­ro 21 mi­li­ja­r­ da po­ve­za­nih ure­đa­ja, po­tre­ba da se obez­be­di 24/7 pri­stup po­da­ci­ ma i apli­ka­ci­ja­ma ni­ka­da ni­je bi­la značajni­ja. Na­še is­tra­ži­va­nje je po­ka­ za­lo da je vi­še od dve tre­ći­ne is­pi­ta­ ni­ka in­ve­sti­ra­lo ogrom­na sred­stva u mo­dir­ni­za­ci­ju da­ta cen­ta­ra, po­seb­ no u po­ve­ća­nje ni­voa dostupnosti. Ko­ji su naj­češ­ći pro­jek­ti ve­za­ni za di­gi­tal­nu tran­sfo­r­ma­ci­ju? Po­s to­ji pro­b lem sa eks­p lo­z iv­ nim ra­stom po­da­ta­ka. Mno­ge li­nije IInternet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Specijalno izdanje - Digitalna transformacija