Digitalna transformacija - specijalno godišnje izdanje - Page 94

Efi­ka­sno pre­va­zi­la­že­nje ja­za u do­stup­no­sti Do­stup­nost je ključ­na za di­gi­tal­nu tran­sfor­ma­ci­ju. Sve or­ga­ni­za­ci­je, bez ob­zi­ra na bran­šu ili ve­li­či­nu, okre­ću se teh­no­lo­gi­ji ka­ko bi ra­di­kal­no po­bolj­ša­le svo­je per­for­man­se i sve­uk­ up­no ko­ri­snič­ko is­ku­stvo. Ne­ma me­sta sa­mo­za­do­volj­stvu u fre­kvent­nom di­gi­tal­nom sve­tu i ne­ma iz­go­vo­ra za za­sto­je. Ve­e­am Soft­wa­re, kom­pa­ni­ja sa ino­va­tiv­nim re­še­nji­ma ko­ja pru­ža­ju stal­nu do­stup­nost pred­u­ze­ća (Ava­i­la­bi­lity for the Al­ways-On­En­ter­pri­se) po­ma­že di­rek­to­ri­ ma in­for­ma­ci­o­nih teh­no­lo­gi­ja da upra­vlja­ju ovom pro­me­nom – i iza­zo­vom – unu­tar nji­ho­ vih or­ga­ni­za­ci­ja. Ne­dav­no is­tra­ži­va­nje 2016 Ve­e­am Ava­i­la­bi­lity Re­port je ot­kri­lo da se 84 % iz­vrš­nih di­rek­ to­ra sla­že u to­me da nji­ho­va or­ga­ni­za­ci­ja ima jaz u do­stup­no­sti – jaz iz­me­đu ono­ga što ko­ri­sni­ci zah­te­va­ju i šta IT ode­lje­nja mo­gu da is­po­ru­če. Ve­e­am na­sta­vlja da bu­de oslo­nac ve­li­kim pred­u­ze­ći­ma da re­še ovaj iza­zov, a re­zul­ta­ti u pr­vom kvar­ta­lu ove go­di­ne po­ka­zu­ju da po­tra­žnja za Ve­e­a­mo­vim re­še­nji­ma do­stup­no­sti na­sta­vlja na­glo da se ubr­za­va. Na­im ­ e, mo­guć­no­sti di­gi­tal­ne tran­sfor­ma­ci­je, po­tra­žnja za DRa­aS-om i po­tre­ba za do­stup­ noš­ću do­ve­li su do to­ga da kom­pa­ni­ja Ve­ea ­ m ostva­ri dvo­ci­fre­ni rast u pr­vom kva­r­ta­lu 2016. Sa 75 % ra­sta na go­diš­njem ni­vou u ve­li­kim po­rudž­bi­na­ma ovaj Ve­e­a­mov uspeh ja­sno de­mon­stri­ra da ve­li­ka pred­u­ze­ća pri­hva­ta­ju Ve­e­a­mov ino­va­tiv­ni pri­stup is­po­ru­ke re­še­nja do­stup­no­sti, ko­ja omo­gu­ća­va­ju is­pu­nja­va­nje ugo­vo­ra o ni­vou uslu­ge (SLA) za cilj­no vre­me i tač­ku opo­rav­ka (RT­PO) za ma­nje od 15 mi­nu­ta za SVE apli­ka­ci­je i po­dat­ke. Zbog sve­ga ovo­ga sva­ka­ko tre­ba ču­ti šta o di­gi­tal­noj tran­sfor­ma­ci­ji i zna­ča­ju me­dir­ni­za­ci­je da­ta cen­ta­ra, po­seb­no po­ve­ća­nja ni­voa do­stup­no­sti po­da­ta­ka i apli­ka­ci­ja, ima da ka­že Rick Va­no­ver, spe­ci­ja­li­sta za stra­te­gi­ju pro­iz­vo­da Ve­e­am Soft­wa­rea.