Digitalna transformacija - specijalno godišnje izdanje - Page 92

Mer­na plat­for­ma si­stem za te­le­me­tri­ju i da­ljin­sko upra­vlja­nje Di­gi­tal­na tran­sfor­ma­ci­ja je du­bo­ka i ubr­za­va­ju­ća tran­sfor­ma­ci­ja po­slov­nih ak­tiv­no­sti, pro­ce­sa, kom­pe­ten­ci­ja i mo­de­la ka­ko bi se u pot­pu­no­sti is­ko­ri­sti­le pro­me­ne i mo­guć­no­sti di­gi­tal­nih teh­no­ lo­gi­ja. Da bi iza­šao u su­sret po­tre­ba­ma us­po­sta­vlja­nja no­vog po­slov­nog mo­de­la kom­pa­ni­ja ko­je upra­vlja­ju in­fra­struk­tu­rom TO‑NET je raz­vio kom­ple­tan sa­vre­me­ni te­le­me­trij­ski si­stem, uklju­ču­ju­ ći sav po­tre­ban har­dver i soft­ver, na­me­njen za upo­tre­bu u sa­vre­me­nim AMI (Advan­ced Me­te­ring In­fra­struc­tu­re) si­ste­mi­ma. C e­lo­ku­pan har­dver i soft­ver pro­iz­ve­de­ni su u Sr­bi­ji. Har­dver či­ni ure­đaj “INIT50“, ko­ji je ser­ti­fi­ko­van (ima CE znak), či­ me je omo­gu­ćen nje­gov iz­voz na inostrano tr­žiš­te (uklju­ču­ju­ći i tr­žiš­te cele Evrop­ske uni­je). Ure­đaj po­dr­ža­ va rad sa pa­met­nim me­ri­li­ma (“smart me­ters“) za gas, vo­du, to­plot­nu ener­ gi­ju, stru­ju... Ko­mu­ni­ka­ci­ja se vr­ši po stan­dar­du MBUS i mo­guć je rad sa svim me­ri­li­ma ko­ja po­dr­ža­va­ju ovaj stan­dard. Soft­ver či­ni ko­ri­snič­ka in­ter­net aplika­ci­ja “Mer­na plat­for­ma“, po­mo­ ću ko­je se vr­ši ana­li­za po­da­ta­ka, pra­će­ nje ra­da si­ste­ma i da­ljin­sko upravlja­nje si­ste­mom (pri­klju­či­va­n je i is­klju­či­va­nje po­tro­ša­ča sa di­stri­bu­tiv­ne mre­že). Si­stem omo­gu­ća­va te­le­me­tri­ju ka­ ko u in­du­stri­ji­skim po­stro­je­njima i do­ma­ćin­stvi­ma, ta­ko i za po­tre­be