Digitalna transformacija - specijalno godišnje izdanje - Page 9

Usva­ja­nje clo­u­da da bi se po­bolj­ ša­la sa­rad­nja i sma­nji­lo vre­me za iz­la­zak na tr­žiš­te Ko­riš­će­nje cloud ser­vi­sa omo­gu­ ća­va za­po­sle­ni­ma da pri­stu­pa­ju kor­ po­ra­tiv­nim apli­ka­ci­ja­ma i de­le po­ dat­ke sa eks­ter­nim stej­khol­de­ri­ma. Osim to­ga, poš­to cloud po­sta­je plat­ for­ma ko­ju bi­ra ve­ći­na soft­ver­skih ven­do­ra, tra­di­ci­o­nal­na on pre­mi­se re­še­nja će sve vi­še bi­ti za­sta­re­la ili od­ba­ci­va­na to­kom kom­pa­ra­ci­je. Ko­riš­će­nje En­ter­pri­se Re­so­urce Ma­na­ge­men­ta za obez­be­đi­va­nje pro­fi­ta­bil­no­sti Tra­di­ci­o­nal­no, ERM je bio neo­p­ ho­dan – ali te­žak za ko­riš­će­nje en­ter­ pri­se apli­ka­ci­ja ko­je se upo­tre­blja­va­ju u ve­li­kim pro­iz­vod­nim ili lo­gi­stičkim kom­pa­ni­ja­ma. Me­đu­tim, ERM re­še­ nja su ta­ko­đe do­stup­na za ser­vi­se i pro­jekt­no ori­jen­ti­sa­ne kom­pa­ni­je, a po­sled­njih go­di­na su po­sta­la mno­go lak­ša za ko­riš­će­nje, da bi se osi­gu­ra­ la tran­spa­rent­nost per­for­man­si i pro­ fi­ta­bil­nost. Ra­ni­je, ERM re­še­nja su če­ sto ko­či­la po­slov­nu agil­nost, dok su da­naš­nja re­še­nja mno­go flek­si­bil­ni­ ja i mo­gu da po­mog­nu kom­pa­nij­skoj tran­sfor­ma­ci­ji i sma­nje­nju ri­zi­ka pru­ ža­ju­ći du­bok uvid u po­slov­ne pro­ce­se i kon­tro­lu pro­me­na. Po­drš­ku mo­bil­no­sti ra­di po­bolj­ ša­nja pro­duk­tiv­no­sti Mno­gi za­po­sle­ni u kom­pa­ni­ja­ma ko­je pru­ža­ju pro­fe­si­o­nal­ne uslu­ge ra­de uda­lje­ni od me­sta ko­ri­sni­ka ili sa dru­ gih eks­ter­nih lo­ka­ci­ja. Da bi se osigurao pri­stup re­le­vant­nim in­for­ma­ci­ja­ma i efi­ ka­sno ko­riš­će­nje vre­me­na za­po­sle­nih neo­p­hod­no je da svi rad­ni pro­ce­si bu­ du po­dr­ža­ni mo­bil­nim re­še­nji­ma. Sve u sve­mu... Is­ko­riš­ća­va­nje no­vih di­gi­tal­nih teh­ no­lo­gi­ja za raz­voj i una­pre­đe­nje efi­ ka­sno­sti jed­ne or­ga­ni­za­ci­je, ko­ri­snič­ko an­ga­žo­va­nje, raz­voj pro­iz­vo­da/ser­vi­sa i go to mar­ket mo­de­la je esen­ci­jal­no za kom­pa­ni­je ši­rom ver­ti­kal­nih in­du­stri­ ja. Po­seb­no za kom­pa­ni­je ko­je pru­ža­ju pro­fe­si­o­nal­ne uslu­ge je ve­o­ma va­žno da op­ti­mi­zu­ju i au­to­ma­ti­zu­ju pro­ce­se i da obez­be­de bo­ga­tu raz­me­nu zna­nja da bi izaš­le u su­sret zah­te­vi­ma kli­je­na­ ta i osta­le kon­ku­rent­ne. Io IInternet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Specijalno izdanje - Digitalna transformacija