Digitalna transformacija - specijalno godišnje izdanje - Page 88

mo­bil­ni te­le­fo­ni. On pred­sta­vlja do­ dat­nu mo­guć­nost ru­ko­vo­di­o­ci­ma u pred­u­ze­ći­ma za­du­že­nim za evi­ den­ci­ju rad­nog vre­me­na i kon­tro­ lu pri­su­stva za­po­sle­nih da kroz ne­ za­vi­sne ure­đa­je do­bi­ja­ju in­for­ma­ci­je od svo­jih za­po­se­nih o po­čet­ku i kra­ ju nji­ho­vog rad­nog vre­me­na ia­ko se oni na­la­ze mo­žda ki­lo­me­tri­ma da­le­ ko od kan­ce­la­ri­je i ra­de u van­mre­ žnom okru­že­nju. ER­Vi­KO An­droid – Vir­tu­el­ni ter­mi­ nal po­se­du­je sop­stve­nu ba­zu, a sla­ nje po­da­ta­ka se vr­ši pu­tem GPRS-a ili Wi-Fi po­ve­zi­va­njem na in­ter­net (od­ mah na­kon po­ve­zi­va­nja na mre­žu ša­ lje po­dat­ke ER­Vi­KO ser­ve­ru), što ga či­ni iz­u­zet­no po­god­nim za pre­nos na pri­vre­me­ne lo­ka­ci­je, na pri­mer kod te­ren­skog ra­da u gru­pa­ma i slič­no. Tu ni­je kraj... ER­Vi­KO An­droid – Vir­tu­el­ni ter­mi­nal tre­nut­no se raz­vi­ja da po­sta­ne pre­no­ sni vir­tu­el­ni ter­mi­nal za po­tre­be per­so­ nal­nih te­ren­skih po­slo­va i pri­ja­vlji­va­nja na raz­li­či­tim lo­ka­ci­ja­ma (npr. ko­mer­ci­ ja­li­sti, vo­za­či i mno­gi dru­gi). Mo­bil­na apli­ka­ci­ja ER­Vi­KO An­droid – Vir­tu­el­ni ter­mi­nal je sa­da sa­stav­ni deo ER­Vi­KO si­ste­ma o ko­me smo de­ talj­no pi­sa­li u re­dov­nom iz­da­nju ča­ so­pi­sa “In­ter­net ogle­da­lo” broj 168. Pri­kaz mo­že­te da pro­či­ta­te ov­de. Io