Digitalna transformacija - specijalno godišnje izdanje - Page 86

ER­Vi­KO An­droid (Vir­tu­el­ni ter­mi­nal) Di­gi­tal­na tran­sfor­ma­ci­ja je vi­še od “fe­no­me­na” i sva­ka­ko vi­še od ne­čeg teh­no­loš­kog. Ne­ma sum­ nje da smo na pra­gu pra­ve di­gi­tal­ne tran­sfor­ma­ci­je kom­pa­ni­ja ko­je se spre­ma­ju za uklju­če­nje u di­gi­tal­nu eko­no­mi­ju. No, bez ob­zi­ra ka­ko se me­nja­li mo­de­li po­slo­va­nja, evi­den­ci­ja pri­stu­pa za­po­ sle­nih bi­će jed­na­ko va­žna, pa će i po­sto­je­ći si­ste­mi za au­to­mat­sku evi­den­ci­ju rad­nog vre­me­na i kon­tro­lu pri­stu­pa mo­ra­ti da bu­du re­de­fi­ni­sa­ni i oja­ča­ni no­vim vred­no­sti­ma, a sva­ka­ko će i nada­lje do­bi­ja­ti na zna­ča­ju, slu­že­ći ru­ko­vo­di­o­ci­ma kao je­dan od ala­ta za una­pre­đe­nje pro­duk­tiv­no­sti i, u kraj­njoj is­tan­ci, da­lju op­ti­mi­za­ci­ju po­slov­nih pro­ce­sa. K om­pa­ni­ja TO-NET je upra­ vo to ura­di­la i svoj ER­Vi­KO si­stem za evi­den­ci­ju rad­ nog vre­me­na i kon­tro­lu pri­stu­pa osna­ži­la zna­čaj­nom na­do­grad­njom, do­dav­ši kom­plet­nom si­ste­mu no­ve funk­ci­o­nal­no­sti i na taj na­čin pro­ši­ riv­ši nje­go­ve po­sto­je­će mo­guć­no­sti. ER­Vi­KO An­droid (Vir ­tu­el­ni ter­mi­ nal) je za­me­na za sku­pe ure­đa­je za evi­de­n­ciju rad­nog vre­me­na. Vir ­tu­ el­ni ter­mi­nal mo­že po­sta­ti sva­ki An­ d­roid ure­đaj ko­ji se pri­ja­vi za ter­mi­ nal. Da bi pri­ja­vlje­ni An­droid ure­đaj na ko­jem je in­sta­li­ra­na ER­Vi­KO An­ droid apli­ka­ci­ja mo­gao da oba­vlja