Digitalna transformacija - specijalno godišnje izdanje - Page 83

cen­tra­li­zo­van, real-ti­me sta­tus opre­ me i vre­men­sko or­ga­ni­zo­va­nje po­sla, me­na­dže­ri i rad­ni­ci su ot­kri­li da ih je ini­ci­jal­no in­ve­sti­ra­nje u di­gi­ta­li­za­ci­ju i IoT uči­ni­lo mo­bil­ni­jim, po­ve­ća­lo nji­ho­ vu svest o si­tu­a­ci­ji i una­pre­di­lo nji­ho­vu od­go­vor­nost i efi­ka­snost. Zna­čaj­na ulo­ga part­ner­sta­va i plat­for­mi Raz­voj, im­ple­men­ta­ci­ja, mo­ni­to­ ring, ser­vi­si­ra­nje i na­sta­vlja­nje sa in­ ve­sti­ci­ja­ma na te­me­lju IoT re­še­nja ne mo­gu bi­ti ura­đe­ni sa­mi ili po­stig­nu­ti u va­ku­u­mu. IoT za­hva­ta ši­rok ot­kos pre­ko teh­no­lo­gi­ja – har­dver, soft­ver, ma­ši­ne i mre­že – i kroz or­ga­ni­za­ci­ je, od pro­iz­vod­nog po­go­na do naj­ vi­šeg spra­ta. On se ta­ko­đe br­zo raz­ vi­ja. For­mi­ra­nje part­ner­sta­va iz­me­đu in­du­stri­je, teh­no­lo­lo­gi­je i vla­de je od suš­tin­skog zna­ča­ja za iz­grad­nju, efi­ ka­snu pri­me­nu, kon­ti­nu­al­no upra­ vlja­nje i uvo­đe­nje no­vih IoT re­še­nja. Stra­teš­ka part­ner­stva se br­zo raz­ vijaju da bi po­kri­la mno­ge aspek­ te IoT-a, zdru­žu­ju­ći teh­no­loš­ke li­de­ re u ko­nek­tiv­no­sti, clo­u­du, big da­ta, saj­ber bezbed­no­sti, in­du­strij­skoj au­ to­ma­ti­za­ci­ji, in­že­nje­rin­gu, in­te­gra­ciji i konsal­tin­gu, me­đu­sob­no i sa vr­hun­ skim in­di­strij­skim kon­zor­ci­ju­mi­ma i aka­dem­skim in­sti­tu­ci­ja­ma. Ovi part­ne­ri sa­ra­đu­ju ka­ko bi adre­si­ra­li ključ­ne seg­ men­te ku­pa­ca, ubr­za­li raz­voj no­vih IoT re­še­nja i is­po­ru­či­li ta re­še­nja na efek­ti­ van na­čin ko­ji stva­ra vred­nost. Ko­nač­no, IoT plat­for­me, po­seb­ no u clo­u­du, funk­ci­o­ni­šu kao ključ­ na osno­va raz­vo­ja i is­po­ru­ke IoT re­ še­nja. To stva­ra okru­že­nje ko­je či­ni lak­šim i is­pla­ti­vi­jim iz­grad­nju no­vih apli­ka­ci­ja i ser­vi­sa, uklju­či­va­nje i po­ drš­ku ši­re za­jed­ni­ce raz­vo­ja, po­dr­ža­ va­nje in­du­strij­skih stan­dar­da i raz­ miš­lja­nja i kon­stant­no ino­vi­ra­nje. Za­klju­čak Bez ob­zi­ra što je IoT u svo­joj ra­noj fa­zi u pred­u­ze­ću, on već is­po­ru­ču­ je vred­nost i nje­gov uti­caj se ose­tio, po­seb­no u če­ti­ri raz­ma­tra­na seg­ men­ta. Ovo su ne­ke ini­ci­jal­ne po­u­ke ovih ra­nih uspe­ha: Kom­pa­ni­je ne odva­ja­ju ve­li­ke bu­dže­ te za IoT. Ume­sto to­ga one spro­vo­de pi­lot IoT ini­ci­ja­ti­ve da bi iz­vu­kle vi­še od svo­jih po­sto­je­ćih OT i IT in­ve­sti­ci­ja i pro­ ce­sa – i ovaj pri­stup funk­ci­o­ni­še. Oni ko­ji usva­ja­ju IoT re­še­nja nalaze da upra­vlja­nje opre­mom i ener­gi­jom da bi se bi­lo pro­duk­tiv­no po­tvr­đu­ je osno­ve za IoT ini­ci­ja­ti­ve, one ko­je do­no­se zna­čaj­ne re­zul­ta­te br­zo i po re­la­tiv­no ni­skoj ce­ni. IoT za­tva­ra jaz iz­me­đu OT i IT. To zna­či da IT sti­če pri­stup bo­gat­stvu no­vog se­ta po­da­ta­ka ko­ji će, to­kom vre­me­na, pro­iz­vo­di­ti kva­li­tet­ni­je uvi­ de ši­rom pred­u­ze­ća, po­kre­ću­ći bo­lje re­zul­ta­te. Ova kon­ver­gen­ci­ja ta­ko­đe sta­vlja pre­mi­ju u rad sa part­ne­ri­ma uro­nje­nim u oba okru­že­nja. Pred­u­ze­ća mo­ra­ju sa­da da do­ne­ su od­lu­ke ko­je će ih po­zi­ci­o­ni­ra­ti ta­ ko da is­ko­ri­ste be­ne­fi­te IoT-a u bu­duć­ no­sti, uklju­ču­ju­ći bu­nar no­vih apli­ka­ci­ ja i ser­vi­sa ko­ji se oba­ve­zno pro­du­blju­ je. Do­bi­ja­nje ovih po­zi­tiv­nih re­zul­ta­ta, ne­kih krat­ko­roč­nih, ne­kih du­go­roč­ni­ jih, će zah­te­va­ti or­ke­stri­ran na­por ko­ji kom­bi­nu­je teh­no­lo­gi­ju, part­ner­stva, lju­ de i po­bed­nič­ku me­to­do­lo­gi­ju i že­lju za ino­va­ci­jom. Io Da bi­ste vi­de­li ceo IoT 2020 Bu­si­ness iz­veš­taj i Glo­bal IoT an­ke­tu po­se­ti­te http://www.schne­i d ­ er-elec­t ric. com/b2b/en/cam­pa­ign/in­ter­netof­-things/over­vi­ew.jsp. IInternet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Specijalno izdanje - Digitalna transformacija