Digitalna transformacija - specijalno godišnje izdanje - Page 82

su obra­sci pro­me­ne tem­pe­ra­tu­re) u de­lat­ne ifor­ma­ci­je, spre­ča­va­ju­ći za­ sto­je u ra­du ključ­nih pro­ce­sa i šte­de­ ći kom­pa­ni­ji mi­li­o­ne do­la­ra. Postoje slučajevi da je, za­hva­lju­ju­ ći pre­dik­ti­vom mo­de­li­ra­nju ko­je omo­ gu­ća­va IoT, kompanija uspela da sa­ču­ va pre­ko 450.000 dolara u izbeg­nu­tim pro­ce­nje­nim troš­ko­vi­ma. Ona je ko­ ri­sti­la svo­je IoT funk­ci­o­nal­no­sti za ot­ kri­va­nje ne­kih pro­ble­ma tem­pe­ra­tu­re i vi­bra­ci­ja, što je kroz pro­ak­tiv­no ser­vi­ si­ra­nje spa­si­lo vi­še od 5 mi­li­o­na do­la­ ra u uš­te­da­ma. Pa­met­no, pro­duk­tiv­no, pro­fi­ta­bil­no funk­ci­o­ni­sa­nje Da­ju­ći sva­kom objek­tu na pro­iz­vod­ noj li­ni­ji, pro­iz­vod­nom pro­ce­su, zgra­di ili mre­ži “glas”, IoT ru­ši du­go­traj­ne ba­ ri­je­re iz­me­đu OT i IT sve­ta, otva­ra­ju­ ći zna­čaj­no bo­lje na­či­ne da se oba­vlja po­sao. Sa OT “ko­ji uda­ra na sva zvo­ na” o sta­nju okru­že­nja i per­for­man­si u re­al­nom vre­me­nu, sva­ka ma­ši­na, čo­ vek i in­for­ma­ci­o­ni si­stem, od po­gona do po­sled­njeg spra­ta, ima pri­li­ku da po­bolj­ša ce­lo­ku­pan pro­ces us­kla­đi­va­ njem pre­ci­znih ope­ra­tiv­nih po­da­ta­ka. New Bel­gi­um Bre­wing Com­pany, na pri­mer, je pri­me­ni­la ovo raz­miš­lja­nje i is­ku­si­la ve­li­ku is­pla­ti­vost. Ka­ko je po­ tra­žnja za nje­nim pro­iz­vo­di­ma po­ra­sla, kom­pa­ni­ja je že­le­la da pro­na­đe na­čin da do­bi­je vi­še od po­sto­je­ćih pro­ce­sa ume­sto da pra­vi no­ve ve­li­ke in­ve­sti­ci­je u do­dat­ne pro­iz­vod­ne li­ni­je. New Bel­ gi­um Brewing je im­ple­men­ti­rao IoTomo­gu­ćen pro­iz­vod­ni soft­ver ko­ji je omo­gu­ćio real-ti­me ana­li­zu sred­sta­ va, ko­riš­će­nja pro­iz­vod­nih ka­pa­ci­te­ ta i ukup­nu efi­ka­snost ure­đa­ja (ove­rall equ­ip­ment ef­fec­ti­ve­ness - OEE) me­ha­ ni­za­ci­je ko­riš­će­ne u pro­iz­vod­noj li­ni­ji. Kao re­zul­tat, New Bel­gi­um Bre­wing je po­sti­gao 50% sma­nje­nja ne­pla­ni­ra­ nog za­sto­ja u ra­du isto­vre­me­no udvo­ stru­ču­ju­ći pro­iz­vod­ne ka­pa­ci­te­te – iz­la­ ze­ći u su­sret po­ve­ća­noj po­tra­žnji bez do­da­va­nja no­ve pro­iz­vod­ne li­ni­je. Mo­bil­ni uvid i pro­ak­tiv­no ubla­ža­va­nje ri­zi­ka Kao što su pret­hod­ni pri­me­ri po­ ka­za­li, IoT po­ma­že pred­u­ze­ći­ma da oslo­bo­de vred­nost i da iz­vu­ku vi­ še od svo­jih po­sto­je­ćih si­ste­ma (ne radi se o “ot­ce­pi i za­me­ni”) do­vo­de­ ći is­ku­stvo “stva­ri” u pr­vi plan svo­jih stra­te­gi­ja. To va­ži ta­ko­đe i za dru­ge obla­sti ko­je iz­vla­če vred­nost iz IoT re­še­nja [0[H]YHXZ]][Xpqop]p[Hp^pZKpY[Z]pqoZ\]HHpXpXBHpqop[HpZ\\][\HH0Zp[p[BXp[XHHXpqhZp[p[XKp[XHHBZp[HHؚq#p[pXp[pXpZHp\pZZH]pZZp[Kq#Y]]Z[HpBp]][]ZpZpYp\]YpBHp\Z \YYKp[XHݘpZHB^]\p\[p[X[XXZp[H[B\YpXH RJKHZ^]YHp[XpBHZp[Y[]pXpZHHpXHYp\KHpZB[YHHpYH^p^݈Hp\^p]pBHHY[]pYpZ]p[Kޛpq#Xp]p[[HXpqhZp[H[^\pBXH1hZp\HpXpZHHq#Zp]p]p[[H]YBY[]YpXp[]H[0[H\pZpXpZHB[][]p\K[[ZpXpZHHYpXpBXHp\^p]p[Hذ[pZKpXq#pZBp\p]܈pYHoHHp\p\H۰B0[HXHH^XY[Hq#Xp[Hp[[Bp^YHHX[]pYKY0[\]B[Hqop[[HpXp]H\\YpXq#pBܝpqop[KXpqhZp[H[H1#XZ^][ܘpYKYpXHZHH\p[pZHBpX[0[Hp[Yp[H]\Hp\p]\Bh]HZ0]p]HpqoH[H\]\˂p[[p[HpXp]p[XHHp[Y]0[[Bp[pY[p[XHZH\p\Hٝ0]\ZHZB