Digitalna transformacija - specijalno godišnje izdanje - Page 81

po­če­ti i ka­ko do­ka­za­ti nje­go­vu vred­ nost. U isto vre­me, ni­ko ne­ma luk­suz ce­pa­nja i za­me­ne svo­je po­sto­je­će IT/OT (informacione tehnologije/operativne tehnologije) in­fra­struk­tu­re. Re­al­nost je da će uti­caj IoT-a, po­seb­no u in­du­strij­ skom sve­tu, bi­ti “evo­lu­ci­o­na re­vo­lu­ci­ja”, što zna­či in­kre­men­tal­ne pro­me­ne ko­je do­pu­nja­va­ju na­sle­đe­ne in­ve­sti­ci­je isto­ vre­me­no pru­ža­ju­ći zna­čaj­nu tran­sfor­ ma­ci­ju u po­slov­nim pro­ce­si­ma i re­zul­ tu­ju­ći pro­du­že­nim ra­dom. Po is­ku­stvu Schne­i­der Elec­tri­ca, kom­pa­ni­je ima­ju naj­u­speš­ni­je im­ple­ men­ti­ra­nje IoT re­še­nja ka­da po­la­ze od ma­log i osta­ju fo­ku­si­ra­ne, do­ka­ zu­ju­ći efi­ka­snost svo­jih na­po­ra kroz pi­lot pro­jek­te uz brz ROI, pre pro­ši­ re­nja de­lo­kru­ga ra­da. U tom smi­slu, ra­ni po­li­gon za is­pr­o­ba­va­nje IoT-a u pred­u­ze­ću bi­lo je mak­si­mi­zi­ra­nje ene­r­get­ske efi­ka­sno­sti i op­ti­mi­zo­va­ nje per­for­man­si i po­u­zda­no­sti sred­ sta­va. Sve­o­bu­hvat­na po­kri­ve­nost sred­ sta­va pre­ko IoT-a će zna­či­ti da sva­ ka kom­po­nen­ta (tj. po­kre­tač) i sva­ ki si­stem (tj. ma­ši­na) u pro­iz­vod­nom pro­ce­su ili lan­cu snab­de­va­nja mo­že da ko­mu­ni­ci­ra: da li ra­di unu­tar spe­ ci­fi­ka­ci­ja, ka­da je po­treb­no pro­ak­tiv­ no odr­ža­va­nje i ko­li­ko je do­bro is­ko­ riš­će­na. Ova ko­mu­ni­ka­ci­ja je va­žan do­ga­đaj u kon­ver­gen­ci­ji OT i IT, ko­ja mak­si­mal­no po­ve­ća­va pro­duk­tiv­nost pred­u­ze­ća, efi­ka­snost i pro­fi­ta­bil­nost. Isti prin­ci­pi ko­ji se od­no­se na in­ du­strij­ska i pro­iz­vod­na okru­že­nja va­ že i za gra­do­ve i zgra­de. Pri­me­nje­ no glo­bal­ni­je, ko­riš­će­nje IoT-a mo­že da po­mog­ne ener­get­skim me­na­dže­ ri­ma da pro­ma­tra­ju svoj port­fo­lio obje­ka­ta, pri­stu­pa­ju­ći tre­nut­nim i isto­rij­skim po­da­ci­ma da bi do­pri­ne­ li naj­ve­ćem po­vra­ća­ju od in­ve­sti­ci­ja u ene­r­get­sku efi­ka­snost. Če­ti­ri stu­ba mo­guć­nosti ostva­ri­va­nja ne­po­sred­ne vred­no­sti Već u 2016. IoT da­je vred­nost (i ima po­ten­ci­jal da stvo­ri ve­ću vred­ nost to­kom vre­me­na kroz ne­pre­kid­ nu ino­va­ci­ju) u sle­de­će če­ti­ri obla­sti: - Mak­si­mal­noj ene­r­get­skoj efi­ka­ sno­sti i odr­ži­vo­sti – kroz pa­met­ni­je si­ste­me i od­lu­ke u re­al­nom vre­me­nu, po­kre­ta­ne po­da­ci­ma - Op­t i­m i­z o­v a­n o