Digitalna transformacija - specijalno godišnje izdanje - Page 8

poslov­nom eko­si­ste­mu. Pej­saž di­gi­ talnih pro­iz­vo­da i is­ku­sta­va ko­ji se br­zo me­nja zah­te­va­će or­ga­ni­zo­va­ nje i me­nadž­ment tih ser­vi­sa ume­sto tra­di­ci­o­nal­nih “iz­gra­di ili ku­pi i in­te­ gri­ši” pri­stu­pa. IT or­ga­ni­za­ci­je mo­gu da igra­ju ključ­ne ulo­ge u or­ke­stri­ra­ nju tih ser­vi­sa, ali sa­mo ako ne­pra­ ve po­mak od fo­ku­si­ra­nja na tra­di­ci­ o­nal­ne IT ser­vi­se ka bi­znis-ori­jen­ti­sa­ nim ser­vi­si­ma. Or­ga­ni­zo­va­njem, in­te­gra­ci­jom i upra­vlja­njem in­ter­nih i eks­ter­nih ser­vi­sa, IT mo­že da po­nu­di ni­že troš­ ko­ve i sma­njen ri­zik u omo­gu­ća­va­ nju pro­men­lji­ve tra­žnje na te­me­lju zah­te­va za do­pu­nja­va­njem svih bi­ znis-ori­jen­ti­sa­nih ser­vi­snih re­sur­sa. Da bi obez­be­di­le da ar­hi­tek­tu­ra i or­ke­stra­ci­ja ser­vi­sa bu­du us­kla­đe­ne sa po­slov­nim ci­lje­vi­ma i po­tre­ba­ma, ve­ći­na kom­pa­ni­ja pre­u­re­đu­je ko­o­pe­ ra­ci­ju po­slo­va­nja i IT-a. Li­ni­ja po­slov­ nih ru­ko­vo­di­la­ca je sve vi­še uklju­če­ na u de­fi­ni­sa­nje IT stra­te­gi­je, or­ga­ ni­za­ci­on ­ e struk­tu­re su pro­me­nje­ne i Chi­ef Di­gi­tal Of­fi­ce­ri sve vi­še po­sta­ju ime­no­va­ni za obez­be­đi­va­nje prave kombi­na­ci­je IT i po­slov­nih kom­pe­ ten­ci­ja ši­rom ode­lje­nja, a no­ve po­ slov­ne je­di­ni­ce se for­mi­ra­ju da bi se fo­ku­si­ra­le na ino­va­ci­je ko­je po­kreće IT i na pre­os­ miš­lja­va­nje back of­fi­ce pro­ce­sa. Dok su ar­hi­tek­tur­ni, sor­sing i or­ ga­ni­za­ci­o­ni aspek­ti re­le­vant­ni za sve in­du­stri­je, ko­riš­će­nje teh­no­lo­gi­ja se raz­li­ku­je. Kon­kret­no, u in­du­stri­ji pro­ fe­si­o­nal­nih uslu­ga usva­ja­nje teh­no­ lo­gi­je i ko­riš­će­nje tre­ba da uklju­ču­ju: Is­ko­riš­ća­va­nje ana­li­ti­ka za pre­ tva­ra­nje po­da­ta­ka u ko­ri­sne in­ for­ma­ci­je Ko­li­či­na po­da­ta­ka ko­ji po­ti­ču od in­ter­nih i eks­ter­nih iz­vo­ra eks­po­nen­ ci­jal­no ra­ste. Da­nas mno­ge kom­ pa­ni­je ne­ma­ju spo­sob­no­sti i ala­te da or­ga­ni­zu­ju i ana­li­zi­ra­ju po­dat­ke. Ključ­ni iza­zov je sma­nji­ti te po­dat­ke za po­je­di­na­čan, tran­spa­ren­tan i in­te­ gri­san pre­gled.