Digitalna transformacija - specijalno godišnje izdanje - Page 78

Re­zul­ta­ti an­ke­te: naj­ve­ća ko­rist za druš­tvo 3. IoT re­še­nja će bi­ti is­ko­riš­će­ na za ba­vlje­nje glav­nim druš­tve­ nim i eko­loš­kim pro­ble­mi­ma - IoT će po­mo­ći dr­ža­va­ma i nji­ho­vim pri­ vre­da­ma da od­go­vo­re na naj­ve­će iza­zo­ve sa ko­ji­ma se su­o­ča­va na­ša pla­ne­ta, uklju­ču­ju­ći glo­bal­no za­gre­ va­nje, ne­sta­ši­cu vo­de i za­ga­đe­nje. U stva­ri, is­pi­ta­ni­ci u an­ke­ti su iden­ ti­fi­ko­va­li bo­lju is­ko­riš­će­nost re­sur­ sa kao ko­rist broj je­dan od IoT-a za druš­tvo u ce­li­ni. U sa­rad­nji sa pri­vat­ nim sek­to­rom, lo­kal­ne i na­ci­o­nal­ne vla­de će pri­hva­ti­ti IoT da bi ubr­za­le i op­ti­mi­zo­va­le po­sto­je­će ini­ci­ja­ti­ve za sma­nje­nje emi­si­je štet­nih ga­so­va u skla­du sa pro­bo­jem COP21 kli­mat­ skog spo­ra­zu­ma, po ko­me je 196 ze­ malja obe­ća­lo da će za­dr­ža­ti glo­bal­ no za­gre­va­nje is­pod pra­ga od 2 ste­ pe­na Cel­zi­ju­sa. 4. IoT će pre­ve­sti ra­ni­je ne­po­zna­ te po­dat­ke u uvi­de ko­ji omo­gu­ća­ va­ju pred­u­ze­ći­ma da pre­ne­su ko­ ri­snič­ko is­ku­stvo na sle­de­ći ni­vo: Ka­da raz­miš­lja o vred­no­sti ko­ju nu­di IoT, ve­ći­na pred­u­ze­ća uka­zu­je na efi­ ka­snost i uš­te­du kao na ključ­ne ko­ri­ sti. Ipak, pri­stup po­da­ci­ma (uklju­ču­ju­ ći pret­hod­no ne­is­ko­riš­će­ne po­dat­ke) i mo­guć­nost da se oni pre­ve­du u de­ lo­tvor­ne uvi­de, što je obe­lež­je IoT-a, da­će ve­ću ko­ri­snik-ser­vis tran­sfor­ma­ ci­ju i no­ve mo­guć­no­sti za iz­grad­nju brend/ser­vis lo­jal­no­sti i za­do­volj­stva. 5. IoT će pro­mo­vi­sa­ti otvo­ren, in­ ter­o­pe­ra­bi­lan i hybrid com­pu­ting pri­stup, i pod­sta­ći će sa­rad­nju in­ du­stri­je i vla­de na stan­da­r­di­ma glo­ bal­ne ar­hi­tek­tu­re ko­ji se od­no­se na saj­ber bez­bed­nost: Ia­ko će po­pu­lar­ nost IoT re­še­nja ba­zi­ra­nih na clo­u­du ra­sti, ni jed­na ra­ču­nar­ska ar­hi­tek­tu­ra ne­će ima­ti mo­no­pol nad nji­ho­vom is­ po­ru­kom. Ume­sto to­ga IoT će cve­ta­ ti ši­rom si­ste­ma, i rub­nog i on pre­mi­se, kao deo po­nu­da pri­vat­nog ili jav­nog clo­u­da. Či­nje­nje da IoT bu­de do­stu­pan ši­rom he­te­ro­ge­nih ra­ču­nar­skih okru­že­ nja po­mo­ći će kraj­njim ko­ri­sni­ci­ma da usvo­je IoT re­še­nja na na­čin ko­ji na­jvi­ še od­go­va­ra nji­ho­vim bez­bed­no­snim i mis­sion-cri­ti­cal po­tre­ba­ma, ta­ko­đe nu­ de­ći en­ti­te­ti­ma sa na­sle­đe­nim teh­no­ loš­kim in­fra­struk­tu­ra­ma lo­gi­čan i upra­ vljiv put na­pred, do­zvo­lja­va­jući im da se tran­sfor­mi­šu to­kom vre­me­na.