Digitalna transformacija - specijalno godišnje izdanje - Page 77

- Ka­ko sve vi­še kom­pa­ni­ja pro­ši­ruje i pro­du­blju­je svo­je pro­gra­me di­gi­ ta­li­za­ci­je ši­rom pred­u­ze­ća, IoT će sve vi­še za­u­zi­ma­ti cen­tral­nu po­zor­ ni­cu. Ovaj no­vi na­čin tran­sfor­ma­ci­ je će bi­ti omo­gu­ćen pri­stu­pač­ni­jim “ko­nek­to­va­nim” sen­zo­ri­ma, ugra­đe­ nom in­te­li­gen­ci­jom i kon­tro­lom, br­ žim i sve­pri­sut­ni­jim ko­mu­ni­k a­ci­o­ nim mre­ža­ma, cloud in­fra­struk­tu­rom i na­pred­nim mo­guć­no­sti­ma ana­li­ti­ ke po­da­ta­ka. 2. IoT će funk­ci­o­ni­sa­ti kao iz­ vor ino­va­ci­ja, de­srup­ci­je po­slovnih mo­de­la i eko­nom­skog ra­sta za pred­u­ze­ća, vla­de i eko­no­mi­je u raz­vo­ju - Baš kao što su in­du­strij­ ska re­vo­lu­ci­ja, ra­đa­nje in­ter­ne­ta i mo­bil­na re­vo­lu­ci­ja po­kre­nu­li na­pre­ dak, ino­va­ci­je i pro­spe­ri­tet, ta­ko će i IoT. Pred­u­ze­ća i gra­do­vi pod­jed­na­ko će is­po­ru­či­va­ti no­ve IoT-omo­gu­će­ ne ser­vi­se; po­ja­vi­će se no­vi po­slov­ ni mo­de­li, a po­seb­no ze­mlje u raz­ vo­ju će ima­ti zna­čaj­nu mo­guć­nost da br­zo is­ko­ri­ste IoT bez ogra­ni­če­ nja na­sle­đe­ne in­fra­struk­tu­re, u sušti­ ni preska­ču­ći sta­re na­či­ne. U stva­ ri, McKin­sey prog­no­zi­ra da će 40% svet­skog tr­žiš­ta za IoT re­še­nja bi­ti ge­ne­ri­sa­no od stra­ne ze­ma­lja u raz­ vo­ju. IInternet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Specijalno izdanje - Digitalna transformacija