Digitalna transformacija - specijalno godišnje izdanje - Page 74

prežive tu tran­zi­ci­ju. Kom­pa­ni­je če­ sto bi­va­ju za­sle­plje­ne la­ko­ćom za­ ra­de kroz osnov­nu de­lat­nost, ta­ko da ne pri­me­te dis­rup­tiv­ne kom­pa­ni­je ko­je me­nja­ju pra­vi­la igre. Po­sto­je dva na­či­na pre­ži­vlja­va­nja – kom­pa­ni­je mo­ra­ju od­mah da pre­đu na no­vi ta­las čim se po­ja­vi ili da bu­du sa­me se­bi kon­ku­ren­ci­ja, ta­ko što će da po­kre­nu kom­pa­ni­ju no­vog ta­la­sa iz­ nu­tra. Pro­me­ne mo­ra­ju da bu­du što br­že i što od­luč­ni­je, a zah­te­va­ju ja­snu vi­zi­ju bu­duć­no­sti. I to ne sa­mo mo­gu­ će ili iz­ve­sne bu­duć­no­sti, već bu­duć­ no­sti ko­ju vi že­li­te da stvo­ri­te. Zbog to­ga je dis­rup­ci­ja isto­vre­me­no i pret­ nja i mo­guć­nost. Kroz dis­rup­ci­ju kom­ pa­ni­ja mo­že da oja­ča ono či­me se da­ nas ba­vi, dok osva­ja no­va tr­žiš­ta. To ni­je pi­ta­nje ovo­ga ili ono­ga, već mo­ ra­te da na­đe­te na­čin da oba­vlja­te oba. Me­đu­tim, to po­ne­kad zah­te­va ka­ ni­ba­li­za­ci­ju glav­ne de­lat­no­sti ka­ko bi je mo­der­ni­zo­va­li. Uko­li­ko ste vi taj ko raz­mon­ti­ra­va osnov­nu de­lat­nost, on­ da to mo­že­te da ra­di­te onim tem­ pom ko­ji omo­gu­ća­va no­vom po­slo­ va­nju da kom­pen­zu­je gu­bit­ke. U su­ pr­ot­nom, ri­zi­ku­je­te da vam kon­ku­ ren­ci­ja dik­ti­ra uslo­ve i tem­po. Ako vi ne oba­vi­te dis­rup­ci­ju, on­da će sa­svim si­gur­no ne­ko dru­gi to da ura­di. Za­to su kom­pani­je koje ka­ni­ba­li­zu­ju sop­ stve­no po­slo­va­nje upra­vo one kom­ pa­ni­je ko­je pre­ži­vlja­va­ju Po­tra­ži­te po­moć ma­ši­na U da­naš­nje do­ba di­gi­tal­ne eko­no­ mi­je br­zi­na pri­la­go­đa­va­nja je impe- rativ. Ia­ko ra­ču­na­ri naj­češ­će ne uzi­ ma­ju slo­bod­ne da­ne, ne pre­no­se bo­le­sti ko­le­ga­ma, ne sva­đa­ju se i ne uz­vra­ća­ju ko­men­ta­re, ni­su ma­mur­ni ili lo­še ras­po­lo­že­ni, do sko­ra su bi­li ogra­ni­če­ni či­nje­ni­com da mo­ra­ju da sle­po pra­te pra­vi­la ko­ja su im pro­ gra­me­ri po­sta­vi­li. Me­đu­tim, na ovo­ go­diš­njoj SAP kon­fe­ren­ci­ji Sap­phi­re Now de­mon­stri­ran je funk­ci­o­na­lan kon­cept ma­šin­skog uče­nja. Ma­šin­sko uče­nje je na pre­kret­nici iz