Digitalna transformacija - specijalno godišnje izdanje - Page 73

tih po­da­ta­ka na­pra­vi di­ja­gra­me i ta­ be­le ko­je pri­ka­zu­ju tren­do­ve pro­da­ je, po mo­guć­stvu u re­al­nom vre­me­ nu, to je još bo­lje. A ka­da šef sa tim po­da­ci­ma in­te­gri­še po­dat­ke do­bi­je­ ne iz eks­ter­nih iz­vo­ra, to je naj­bo­lje. U ovom slu­ča­ju eks­ter­ni po­da­ci pred­ sta­vlja­ju osno­vu za pro­ce­se i do­no­še­ nje od­lu­ka ko­ja ra­ni­je ni­je po­sto­ja­la. Na taj na­čin do­la­zi do dis­rup­ci­je ko­ja omo­gu­ća­va kvant­ne sko­ko­ve. Dok su se ne­kad kom­pa­ni­je sna­la­zi­le sa po­ je­di­nač­nim no­vim teh­no­lo­gi­ja­ma (ra­ ču­na­ri, SAP soft­ver, SQL ba­ze po­da­ta­ ka, in­ter­net…) da­nas se one su­o­ča­va­ju sa ni­zom isto­vre­me­nih re­vo­lu­ci­ja, kao što su in­ter­net stva­ri, druš­tve­ni me­di­ ji, ta­ble­ti i pa­met­ni te­le­fo­ni. Na­pre­dak u ta­kvoj si­tu­a­ci­ji u naj­ma­njem slu­ča­ju zah­te­va pro­me­ne u po­sto­je­ćim to­ko­ vi­ma po­sla, a mno­go češ­će i ra­di­kal­ne pri­stu­pe ko­ji će da po­re­me­te po­sto­je­ će struk­tu­re po­slo­va­nja. Ia­ko ima­mo uti­sak da ta­las di­gi­ta­ li­za­ci­je po­kre­će ta­ko­zva­na generacija Y, u re­zul­ta­ti­ma di­gi­ta­li­za­ci­je će uži­va­ ti svi kli­jen­ti. Pre­ži­vlja­va­nje naj­spo­sob­ni­jih u di­gi­tal­nom do­bu Da li ste vi sprem­ni za di­gi­tal­nu re­ vo­lu­ci­ju u va­šoj obla­sti po­slo­va­nja ili će­te pa­sti kao žr­tva di­gi­tal­nog dar­vi­ ni­zma, ka­da teh­no­lo­gi­ja na­pre­du­je br­ že ne­go što va­ša kom­pa­ni­ja mo­že da se pri­la­go­di? Pre­ma e-knji­zi Di­gi­tal­na eko­no­mi­ja: Po­nov­no osmiš­lja­va­nje po­slov­nog sve­ ta ko­ju je SAP ob­ja­vio, mno­ge kom­pa­ ni­je mo­ra­ju pot­pu­no da iz­me­ne svo­ je po­slov­ne mo­de­le i pro­ce­se ka­ko bi odr­ža­li ko­rak sa svo­jim kli­jen­ti­ma, za­ po­sle­ni­ma, do­ba­vlja­či­ma i kon­ku­ren­ ci­jom u no­voj di­gi­tal­noj eko­no­mi­ji. Taj pro­ces di­gi­tal­ne tran­sfo­r­ma­ci­je do­vo­ di do stal­ne dis­rup­ci­je u po­slov­nom okru­že­nju i zah­te­va od kom­pa­ni­ja da stal­no pri­la­go­đa­va­ju svo­je po­slov­ne mo­de­le ka­ko bi osta­le kom­pe­te­tiv­ne. Ka­ko da dr­ži­te ko­rak sa di­gi­tal­nom eko­no­mi­jom? Ino­va­tiv­ne kom­pa­ni­je ko­je su rano usvo­ji­le no­vi po­slov­ni mo­del iza­zi­va­ju dis­rup­ci­ju u ra­znim in­du­stri­ja­ma. Na ko­ji na­čin mo­gu tra­di­ci­o­nal­ne kom­ pa­ni­je da odr­že ko­rak? SAP i Cap­ge­ mi­ni pre­po­ru­ču­ju da tra­di­ci­o­nal­ne kom­pa­ni­je pre­du­zmu sle­de­će ko­ra­ke ka­ko bi pre­ži­ve­le u di­gi­tal­nom do­bu: 1. Pro­ak­tiv­no pre­po­znaj­te bol­ne tač­ke kod kli­jen­ta. Od­go­vor na to šta va­ša kom­pa­ni­ja ra­di ka­da pre­po­ zna bol­nu tač­ku kod kli­jen­ta je do­bar in­di­ka­tor pri­la­go­dlji­vo­sti va­še kom­ pa­ni­je. 2. Pre­i­spi­tuj­te svoj mo­del po­slo­ va­nja i sta­tus kvo. Sle­po pra­će­nje de­ce­nij­ski sta­rog ”is­pro­ba­nog“ po­ slov­nog mo­de­la mo­že da bu­de krat­ ko­vi­do u di­gi­tal­noj eri. Neš­to što je da­nas kom­pe­ti­tiv­na pred­nost su­tra mo­že da bu­de sa­mo te­ret. Bu­di­te sprem­ni da me­nja­te pra­vac. 3. Re­or­ga­ni­zuj­te i do­de­ljuj­te re­ sur­se na osno­vu pri­li­ka.  U di­gi­tal­noj eko­no­mi­ji sve pre­ p^Hܘp[pXKpYpBp[[[0[Hp\p[pZHH1#Yp\ܰYp[pB]p[H\ݰ[[HpYp[pXp[XK[BY[Y[]p[XHqoqhp]K1h][Hܘp[pq#Xp]B\ذ[HpXpYpZHH]HpBpZHZHH\pYpZHHpZH\ZpB!HpYp[pXKpZHqhH\ݰ[H[pYHZ\pXp[[ pZp]p]H[\p[B[]pXpZK[Y[\p[H[]pXpZB0\p^p[Yp]HH^[Zqhp[p]H[pB]\ [Yp\HHHpqhZp]Kp]pq#ZpBHHp\^pZp]Hp[HpZ]HpB]H\^\p[H\\\0XpZppZp\B^XpYH^[p[pq$Yp[KpYp]HXZ]][KHHpXZ]][KpZpqop]p]H[^pXpZO”p]p[HZHHp\p[pZH]pB#ZHpZHHHpXHH\ݛZH]HpBp][0[H[\]p[H^\Bpq!Hۛݰ[Hp[]0[ q!pZBR[\]Y[\[\ XY\XY^[HXZ[^[H HY][H[ٛܛXXZB