Digitalna transformacija - specijalno godišnje izdanje - Page 70

Zaš­to je im­pe­ra­tiv da grad po­sta­ne di­gi­ta­lan? Di­gi­tal­na re­vo­lu­ci­ja omo­gu­ća­va gra­du da stvo­ri pot­pu­no no­ve di­ gi­tal­ne plat­for­me za ko­mu­ni­ka­ci­ ju i sa­rad­nju sa svo­jim gra­đa­ni­ma, pred­u­ze­ći­ma, po­se­ti­o­ci­ma i in­ve­sti­ to­ri­ma, kao i da obez­be­di tim za­ jed­ni­ca­ma efi­ka­snu me­đu­sob­nu ko­ mu­ni­ka­ci­ju i sa­rad­nju. To vo­di do pot­pu­no no­ve kul­tu­re, otvo­re­no­sti, tran­spa­rent­no­sti i raz­me­ne, kao što je na­ve­de­no u Part­ner­stvu otvo­re­nih Vla­da (Open Go­ve­nr­ment Part­ner­ ship), či­ji je Sr­bi­ja član. Di­gi­tal­na plat­for­ma do­no­si gra­ du no­v e mo­g uć­n o­s ti ge­n e­r i­s a­ nja sred­sta­va za grad­ske ini­ci­ja­ti­ve kroz spon­zor­stva i jav­no fi­nan­si­ra­ nje, od­no­sno fi­nan­si­ra­nje od stra­ ne gra­đa­na. Ona otva­ra mo­guć­no­ sti za kre­i­ra­nje no­vih mo­de­la jav­ no-pri­vat­nih part­ner­sta­va. Ti­me se i pri­vat­nim pred­uz­ e­ći­ma i sta­r t-up kom­pa­ni­ja­ma otva­ra­ju vra­ta za pro­ na­la­zak no­vih sred­sta­va i in­ve­sti­ to­ra. Kroz ovu plat­for­mu pri­vat­na i jav­na pred­u­ze­ća mo­gu da nu­de i pro­mo­vi­šu svo­je uslu­ge i pro­iz­vo­ de, što će im do­ne­ti no­ve ka­na­le pro­da­je, pa sa­mim tim i no­ve pri­ ho­de. Isto­vre­me­no i grad, kao vla­ snik di­gi­tal­ne plat­for­me kroz ko­ ju bi se vr­ši­la pro­mo­ci­ja, do­bi­ja nov ka­nal za po­ve­ća­nje pri­ho­da. Po­red to­ga, di­gi­tal­ni ala­ti mo­gu da se ko­ ri­ste za ostva­ri­va­nje efi­ka­sni­jih i de­ lo­tvor­ni­jih jav­nih uslu­ga kao što su bez­bed­nost, obra­zo­va­nje, zdravstvo, pre­voz ili ko­mu­nal­ne uslu­ge. Sve to za­jed­no do­pri­no­si ve­ćem eko­nom­ skom raz­vo­ju, ne sa­mo gra­da već i dr­ža­ve, pa di­gi­tal­na plat­for­ma mo­ že da bu­de zna­ča­jan iz­vor pri­ho­da sva­ke Vla­de. Na če­mu se za­sni­va di­gi­tal­ni grad? Di­g i­tal­n i grad se osla­n ja na vr­ hun­s ku di­g i­t al­n u plat­f or­m u ko­j a će po­k re­n u­t i kul­t u­r u otvo­re­n o­s ti, tran­spa­rent­no­sti i raz­me­ne sa vi­zi­ jom me­đu­sob­nog po­ve­zi­va­nja gra­ đa­na, tu­ri­sta, pred­uz­ et­ni­ka i in­ve­ sti­to­ra u ci­lju obo­ga­ći­va­nja nji­ho­ vih ži­v o­t a. Gra­đ a­n i u di­g i­t al­n om gra­du ima­će jed­no­s ta­van on­li­ne i mo­bi­lan pri­stup grad­skim slu­žba­ ma i ko­ri­snim lo­kal­nim in­for­ma­ci­ ja­m a. Grad­s ke slu­ž be će kroz iste ka­na­le ima­ti mo­guć­nost da ko­mu­ ni­ci­ra­ju sa svo­jim gra­đa­ni­ma. Gra­ đa­n i će do­b i­ja­t i per­s o­n a­li­z o­va­n e po­nu­de i mo­ći će da ku­pu­ju uslu­ ge od lo­kal­nih kom­pa­ni­ja i jav­nih pred­u­ze­ća. Pred­u­ze­ća će mo­ći da ko­mu­ni­ci­ra­ju i sa­ra­đu­ju me­đu­sob­ no, ali i sa gra­đ a­n i­m a, tu­r i­s ti­m a i in­ve­sti­to­ri­ma pu­tem plat­for­me di­ gi­tal­nog tr­žiš­ta. Kom­pa­ni­je će ima­ ti pri­s tup in­v e­s ti­c i­o­n im fon­d o­v i­ ma i spon­z or­s tvi­m a, a in­k u­ba­c i­o ­ ni objek­ti će bi­ti or­ga­ni­zo­va­ni kao po­d rš­k a za sta­r t-up kom­p a­n i­je, što će stvo­ri­ti i po­dr­ža­ti no­vu pred­u ­z et­n ič­k u po­s lov­n u kul­t u­r u. Tu­ ri­sti će kroz mo­bil­ne apli­ka­ci­je bi­ ti u pri­li­ci da se upo­zna­ju sa tu­ri­ stič­kom po­n u­d om gra­d a, nje­g o­ vim zna­m e­n i­to­s ti­m a, a mo­ć i će i da pri­ma­ju per­so­na­li­zo­va­ne po­nu­ de za re­s to­r a­n e, za­ba­v u i šo­p ing, uzi­ma­ju­ći u ob­zir lo­ka­ci­ju na ko­joj se na­la­ze. Fi­nan­sij­ski aspekt Di­gi­tal­na plat­for­ma za­sni­va se na pa­met­nim i svi­ma do­stup­nim po­da­ ci­ma ko­ji će uči­ni­ti da grad­ske slu­ žbe bu­du efi­ka­sni­je, da sma­nje po­ troš­nju ener­gi­je i pru­že in­for­ma­ci­ je gra­đa­ni­ma, kom­pa­ni­ja­ma i tu­ri­ sti­ma. No­va plat­for­ma obez­be­di­će no­ve i kre­a­tiv­ne me­ha­ni­zme fi­nan­ si­ra­nja gra­du, ali i lo­kal­nim sta­r t-up kom­pa­ni­ja­ma. Pri­ho­di gra­da će se za grad­ske slu­žbe ge­ne­ri­sa­ti di­rekt­no, ali i omo­gu­ća­va­njem pro­da­je pu­tem tre­ćih li­ca, kao i tran­sak­ci­ja­ma na di­ gi­tal­noj plat­for­mi iz­me­đu kom­pa­ni­ ja, tu­ri­sta i gra­đa­na. Sve to će omo­ gu­ći­ti sma­nje­nje ras­ho­da i po­ve­ća­ nje pri­ho­da gra­da. Pri­ku­plja­nje sred­sta­va za di­gi­tal­nu plat­for­mu oba­vlja­će se pu­tem jav­ nog fi­nan­si­ra­nja od stra­ne in­ve­sti­ to­ra i spon­zo­ra. Jav­no fi­nan­si­ra­nje će bi­ti omo­gu­će­no i pre­ko crowd­ fun­ding si­ste­ma (fi­nan­si­ra­nje pu­tem ve­li­kog bro­ja lju­di, čak i sa ma­njim nov­ča­nim pri­lo­zi­ma). Kre­i­ra­će se i no­vi mo­de­li jav­no-pri­vat­nog part­ ner­stva, a sve to ima za cilj da po­dr­ži ve­ći eko­nom­ski raz­voj i da se po­ve­ ća­ju pri­ho­di od po­re­za. Prin­ci­pi di­gi­tal­ne plat­for­me Di­gi­tal­na plat­for­ma po­ve­zu­je pro­ dav­ce i kup­ce, do­ba­vlja­če uslu­ga i ko­ri­sni­ke i kre­i­ra plat­for­mu na ko­joj mo­gu da se po­ve­žu gra­đa­ni, kom­pa­ ni­je, tu­ri­sti i in­ve­sti­to­ri (sa­rad­nja i po­ ve­za­nost). Ona nu­di lo­kal­nim kom­pa­ ni­ja­ma pri­li­ku da po­sta­ve, re­kla­mi­ra­ju i pr