Digitalna transformacija - specijalno godišnje izdanje - Page 7

No­vi zah­te­vi za is­po­ru­ku IT servisa Ka­ko kom­pa­ni­ja tran­sfor­mi­še po­ slo­va­nje u di­gi­tal­no, oče­ki­va­nja i zah­te­vi od IT-a se raz­vi­ja­ju. IT i da­ lje mo­ra da obez­be­di si­gur­no, sta­ bil­no i eko­no­mič­no IT okru­že­nje, ali sve je češ­će da se od IT-a – a po­seb­ no CIO-a – ta­ko­đe oče­ku­je da po­dr­ ži i čak po­kre­će po­slov­nu op­ti­mi­za­ci­ ju i ino­va­ci­ju. ser­vis obez­be­đu­je; pred­log vred­no­sti ko­ji je is­pu­njen ser­vi­snim ugo­vo­rom § fi­nan­sij­ska – de­fi­ni­sa­nje za šta ko­ri­snik pla­ća kao je­di­ni­cu ser­vi­sa i ko­li­ko koš­ta pro­vaj­de­ra da stek­ne, is­ po­ru­či i upra­vlja ser­vi­som § teh­no­loš­ka – tač­no odre­đi­va­nje teh­no­lo­gi­je ko­riš­će­ne za im­ple­men­ ta­ci­ju, pri­me­nu i upra­vlja­