Digitalna transformacija - specijalno godišnje izdanje - Page 68

Di­gi­tal­ni grad – šan­sa za raz­voj i na­pre­dak Di­gi­tal­na re­vo­lu­ci­ja, kao i sva­ka re­vo­lu­ci­ja, do­no­si ve­li­ke pro­me­ne u na­čin ži­vo­ta i ra­da po­je­di­na­ ca, kom­pa­ni­ja, ali i druš­tva u ce­li­ni. Za­to je neo­p­hod­no pri­la­go­đa­va­nje svih druš­tve­nih struk­tu­ra ka­ko bi se iz­be­gli pro­ble­mi ko­ji su ne­mi­nov­ni u tom pro­ce­su. Ti pro­ble­mi se pr­ven­stve­no osli­ka­va­ju u ne­ra­zu­me­va­nju mo­guć­no­sti ko­je do­no­si di­gi­tal­na re­vo­lu­ci­ja, kao i u ne­pri­la­go­đe­no­sti za­ko­na i re­gu­la­ti­va ko­ji su pra­vlje­ni po me­ri in­du­strij­skog, a ne di­gi­tal­nog do­ba. Šta je to di­gi­tal­ni grad? Da bi grad po­stao di­gi­ta­lan neo­p­ hod­no je da se de­fi­ni­šu osnov­ni ci­ lje­vi i da se kre­i­ra no­vi mo­del na ko­ me će se za­sni­va­ti nje­go­vo poslo­ va­n je. Taj mo­d el mo­r a da bu­d e do­volj­no flek­si­bi­lan da se la­ko pri­ la­go­đa­va no­vim, na­do­la­ze­ćim pro­ me­na­ma. Di­gi­tal­na re­vo­lu­ci­ja se ba­ zi­ra na no­vim teh­no­lo­gi­ja­ma ko­je se br­zo sme­nju­ju, ali su u ceo taj pro­ ces uklju­če­ni i dru­gi uče­sni­ci (kom­ pa­ni­je ko­je se na­la­ze u sklo­pu grad­ ske upra­ve, kao i po­je­din­ci, sta­nov­ ni­ci i po­se­ti­o­ci gra­da). Za­to pro­me­ ne mo­ra­ju bu­du u skla­du sa že­lja­ma i po­tre­ba­ma onih ko­ji će ih ko­ri­sti­ti, a ne sa­mo sa že­lja­ma grad­ske upra­ve. Fo­kus mo­ra da se sta­vi na gra­đa­ne, a ne na teh­no­lo­gi­ju. Sa­ga i New Fro­ ni­ter Gro­up ima­ju raz­vi­je­nu stra­te­ gi­ju ka­ko da se pre­va­zi­đu ti pro­ble­ mi i ka­ko da se što pre is­ko­ri­ste sve pred­no­sti ovog no­vog ste­pe­na raz­ vo­ja gra­do­va. Osnov­ni za­da­tak ad­mi­ni­stra­ci­je gra­da je da upra­vlja grad­skim re­ sur­si­ma i da gra­đa­ni­ma pru­ža uslu­ ge na op­t i­m a­lan i eko­n o­m i­č an