Digitalna transformacija - specijalno godišnje izdanje - Page 67

Be­o­gra­du se fo­ku­si­ra­ju na ve­li­ka pred­u­ze­ća. Pro­blem ve­li­kih pred­u­ze­ća je baš taj – da ot­kri­ju ka­ko mo­gu da se od­bra­ne i pri­la­go­de to­me što je no­ vost u di­gi­tal­noj eko­no­mi­ji. Mi smo ra­di­li za DDOR ov­de u Sr­bi­ji, za Go­ re­nje i Pe­trol u Slo­ve­ni­ji, za Sber­bank, Ga­sprom, La­farž. Mi ra­di­mo sa nji­ ma kon­sal­ting za pro­me­nu stra­te­gi­je, uklju­či­va­nje di­gi­tal­ne eko­no­mi­je u nji­ ho­vu stra­te­gi­ju i uvo­đe­nje no­vih bi­ znis mo­de­la. I to ra­di­mo vr­lo us­peš­no. Mi smo je­di­ni ko­ji ino­vi­ra­mo po­slov­ ne mo­de­le, a ne da gle­da­mo na teh­ no­lo­gi­ju. I zbog to­ga mi­slim da smo po­sti­gli vr­lo ve­li­ke uspe­he. Mi ra­di­mo me­sec da­na ana­li­zu po­slo­va­nja fir­me, ra­di­mo tri da­na stra­tegy wor­kshop, od­no­sno stra­teš­ku ra­di­o­ni­cu sa top me­na­dže­ri­ma kom­pa­ni­je, ne sa IT-jem, i po­sle to­ga još me­sec da­na pri­pre­ma­ mo i pre­zen­tu­je­mo no­vu stra­te­gi­ju pri­ la­go­đe­nu di­gi­tal­noj eko­no­mi­ji. Me­ni je naj­dra­že ka­da u to­ku tog wor­ksho­ pa vi­dim “wow efe­kat”, ka­da oni ot­kri­ju da vr­lo ma­lim pri­la­go­đa­va­njem bi­znis mo­de­la i na­či­na po­slo­va­nja mo­gu da ostva­re ogrom­ne raz­li­ke. Ja uvek na­vo­ dim pri­mer Ci­ne­ple­xa. Ci­ne­plex je set bi­o­sko­pa ko­ji je uvek ogla­ša­vao pre­ ko bil­bor­da, pa pre­ko no­vi­na, ko­ji sle­ de­ći film će da do­đe i po­zi­vao vas da do­đe­te u bi­o­skop. Oni ne zna­ju ko­me to pro­da­ju, ko­ga tar­ge­ti­ra­ju. U Au­stri­ ji, poš­to je Ci­ne­plex cen­tra­la u Au­stri­ ji, bi­o­skop ko­ji je ne­da­le­ko od na­šeg sta­na je po­čeo da pro­da­je kar­te pre­ko in­ter­ne­ta. Ja sam mo­gao da una­pred ku­pim kar­tu, da iza­be­rem se­diš­te ko­ je mi od­go­va­ra, da do­đem čak pet mi­ nu­ta po­sle po­čet­ka fil­ma, jer znam da de­set mi­nu­ta tra­ju re­kla­me, što je ve­ li­ka vred­nost za me­ne kao ko­ri­sni­ka. Po­sto­ji bar kod ri­der i ja sam ot­prin­ tao kar­tu kod ku­će. Nji­ma je to mno­ go jef­ti­ni­je, ma­nje pro­da­va­ca na ka­si, ne koš­ta ih printa­nje ka­ra­ta i ta­ko da­ lje. Što je va­žni­je, oni su pro­me­ni­li svoj mo­del iz in­du­strij­skog u di­gi­tal­ni ta­ko što su od pro­da­je za ne­po­zna­tog kli­ jen­ta preš­li na to da ga­đa­ju me­ne po ime­nu i pre­zi­me­nu, jer ja kad ku­pu­ jem kar­te mo­ram da dam svo­ju kar­ti­ cu, mo­ram da dam na­čin pla­ća­nja. Sa­ da zna­ju tač­no ko sam ja, pa su po­če­li da raz­vi­ja­ju loyalty pro­gram. Sad zna­ju i ko­li­ko ima lju­bi­te­lja Džems Bond fil­ mo­va u Au­stri­ji; zna­ju ko­li­ko du­go tre­ ba da dr­že film, ko