Digitalna transformacija - specijalno godišnje izdanje - Page 64

Bra­ni­slav Vu­jo­vić, pred­sed­nik New Fron­ti­er gru­pe, o di­gi­tal­noj tran­sfor­ma­ci­ji iz pr­ve ru­ke Sve­do­ci smo ogrom­nih pro­me­na u po­slov­nom sve­tu, ko­je ne­ki na­ zi­va­ju i če­tvr­tom in­du­strij­skom re­ vo­lu­ci­jom. Ka­ko vi vi­di­te ove pro­ me­ne? Ceo svet ži­vi u vre­me jed­ne re­vo­ lu­ci­je. Re­vo­lu­ci­ja zna­či da se stva­ ri me­na­ju vr­lo mno­go i da se me­nja­ ju iz osno­va. Jed­na od naj­po­pu­lar­ni­ jih stva­ri na kon­fe­ren­ci­ji u Da­vo­su, ko­ ju je go­spo­din Klaud Švab gu­rao, bi­la je upra­vo o če­tvr­toj in­du­strij­skoj re­vo­ lu­ci­ji. Kako on to pred­sta­vlja? Šta je to u stva­ri če­tvr­ta in­du­strij­ska re­vo­lu­ci­ja? Ona je­ste ba­zi­ra­na na teh­no­lo­gi­ji, ali ra­di se o to­me da 3D prin­te­ri, veš­tač­ ka in­te­li­gen­ci­ja, au­to­mo­bi­li ko­ji sa­mi se­be vo­ze... do­no­se ta­kve pro­me­ne u na­še po­slo­va­nje i na­čin na ko­ji raz­miš­ lja­mo, ži­vi­mo i ra­di­mo da je to ogrom­ na opa­snost za sva ve­li­ka in­du­strij­ska pred­u­ze­ća ko­ja po­slu­ju po tra­di­ci­o­nal­ nim in­du­strij­skim pra­vi­li­ma. Isto­vre­me­ no je mo­guć­nost za ma­le i no­ve fir­me ili za fir­me kao što su Go­o­gle i Ap­ple da vr­lo la­ko osvo­je svet. Mo­gu da bu­ du mo­guć­nost i za in­du­strij­ska pred­u­ ze­ća ako ona na vre­me ura­de di­gi­tal­ nu tran­sfor­maciju. Za­to je ta di­gi­talna tran­sfor­ma­ci­ja to­li­ko va­žna. Osno­va sve­ga je u to­me da vi­še ne­ma po­tre­ be za re­sur­si­ma ko­ji su bi­li neo­p­hod­ ni. Da­ću vam pri­mer. La­nac ho­te­la “In­ ter­kon­ti­o­nen­tal”, ko­ji je je­dan od naj­ ve­ćih u sve­tu, ulo­žio je mi­li­jar­de do­la­ ra u to da ima svo­je ho­te­le. Airbnb, ko­ji ne­ma ni je­dan svoj kre­vet sa­da je pre­ va­zi­šao “In­ter­kon­ti­nen­tal” po bro­ju no­ će­nja u jed­nom da­nu. On ne­ma ni­ka­ kvih re­sur­sa; ima par pro­gra­me­ra ko­ji su na­pra­vi­li plat­for­mu ko­ja omo­gu­ća­ va da se spa­ja­ju oni ko­ji iz­da­ju sta­no­ ve i oni ko­ji ho­će da ih iz­naj­me. Ta ne­ po­treb­nost po­čet­nog ka­pi­ta­la je do­ ve­la do to­ga da su ino­va­ci­je straš­no de­mo­kra­ti­zo­va­ne. Ino­va­ci­je su u proš­ lo­sti uglav­nom bi­le od ve­li­kih fir­mi i vi