Digitalna transformacija - specijalno godišnje izdanje - Page 62

specifično­sti. Ali ne­ke smer­ni­ce na­ rav­no po­sto­je. Di­gi­tal­ne teh­no­lo­gi­je i sve ve­ći obim pro­iz­vod­nje uti­ču na sni­ža­va­nje ce­na pro­iz­vo­da. Da bi pro­ fi­ta­bil­nost osta­la ista, ili bi­la ve­ća ne­go ra­ni­je, neo­p­hod­no je povećanje efi­ka­ sno­sti, i to je da­nas je­dan od naj­ve­ćih pri­o­ri­te­ta u kom­pa­ni­ja­ma. A naj­si­gur­ ni­ji na­čin da se to po­stig­ne je po­ve­ća­ nje an­ga­žo­va­nja za­po­sle­nih. Da bi pro­naš­la na­čin za us­peš­no po­ve­ća­nje an­ga­žo­va­nja rad­ni­ka kom­ pa­ni­ja mo­ra da se po­ve­že sa nji­ma, da im po­nu­di sve re­le­vant­ne in­for­ma­ ci­je i sva zna­nja ko­ja su neo­p­hod­na za oba­vlja­nje po­sla. Ka­da se po­bolj­ša ko­mu­ni­ka­ci­ja i in­for­mi­sa­nost za­po­ sle­nih, sma­nju­je se jaz iz­me­đu teh­nič­ kih i ljud­skih re­sur­sa, što do­vo­di do bo­lje raz­me­ne ide­ja i do kre­a­tiv­ni­jeg na­či­na po­slo­va­nja. New Fron­ti­er Gro­ up, je­dan od naj­ve­ćih za­go­vor­ni­ka di­gi­tal­ne tran­sfo­r­ma­ci­je u Cen­tral­noj i is­toč­noj Evro­pi, kao i Sa­ga ko­ja je li­ der na tom po­lju u Sr­bi­ji, već su raz­ vi­li set pro­iz­vo­da ko­ji us­peš­no po­kri­ va­ju ovaj seg­ment po­slo­va­nja. Ako je an­ga­žo­va­nje za­po­sle­nih va­žno, on­da je an­ga­žo­va­nje kli­je­ na­ta pre­su­dan fak­tor na di­gi­tal­nom tržištu. U vi­so­ko kom­pe­ti­tiv­nom tr­ žiš­tu na ko­me ne po­sto­je ogra­ni­če­ nja ge­o­graf­ske pri­ro­de raz­li­či­tost je