Digitalna transformacija - specijalno godišnje izdanje - Page 61

D i­gi­tal­na tran­sfor­ma­ci­ja se od­no­si na pot­pu­no nov na­čin po­slo­va­nja dik­ti­ran tr­žiš­nim uslo­vi­ma ko­ji su da­nas pot­ pu­no dru­ga­či­ji ne­go pre sa­mo ne­ko­ li­ko de­ce­ni­ja. In­du­strij­ski pro­ce­si vi­še ne mo­gu da se za­sni­va­ju na za­sta­re­ lim i za­tvo­re­nim IT si­ste­mi­ma. U do­ ba ka­da je in­ter­net ušao u sve po­ re ži­vo­ta i bi­zni­sa za­tva­ra­nje u okri­lje or­ga­ni­za­ci­je ne sa­mo da ni­je do­bar na­čin po­slo­va­nja, već je i kon­tra­pro­ duk­ti­van. Za­tvo­re­nost ne uti­če sa­ mo na kom­pa­ni­je, već i na nji­ho­ve kli­jen­te ko­ji oče­ku­ju ko­mu­ni­ka­ci­ju na mo­der­nim osno­va­ma. Za­hva­lju­ ju­ći in­ter­ne­tu, po­slo­va­nje je po­stalo glo­bal­no i da­nas ne­ka ma­la startup kom­pa­ni­ja la­ko mo­že da po­sta­ ne kon­ku­ren­ci­ja ve­li­kim kor­po­ra­ci­ja­ ma. Do­volj­na je do­bra ide­ja i nje­no pre­po­zna­va­nje na druš­tve­nim mre­ ža­ma, i to je raz­log zaš­to ve­li­ke kom­ pa­ni­je mo­ra­ju da bu­du sprem­ne na br­zo pri­hva­ta­nje pro­me­na i na pri­ la­go­đa­va­nje no­vim tr­žiš­nim uslo­vi­ ma. Sa­mo ako ta­kva kor­po­ra­ci­ja ima snage da svo­je tra­di­ci­o­nal­no in­du­ strij­ske pro­iz­vo­de us­peš­no tran­sfor­ mi­še u di­gi­tal­nu uslu­gu mo­ći će da pa­ri­ra na­do­la­ze­ćim no­vim kom­pa­ni­ ja­ma ko­je agre­siv­no osva­ja­ju svet­ska tr­žiš­ta. Uo­sta­lom, ta­kvih pri­me­ra već ima do­sta. Vi­b er ima naj­v e­ć i broj mobilnih telefon­s kih ko­r i­s ni­k a u sve­tu, a ne po­se­du­je ni jed­nu ba­ znu sta­ni­cu. Uber je naj­ve­ći svet­ski tak­si ope­ra­tor bez ijed­nog tak­si­ja u vla­sniš­tvu. Airbnb ostva­ru­je naj­ ve­ći broj no­će­nja, a ne po­se­du­je ni je­dan kre­vet u svom vla­sniš­tvu… Ne po­sto­ji uni­ver­zal­na for­mu­la di­ gi­tal­ne tran­sfor­ma­ci­je. Sva­ka kom­ pa­ni­ja je je­din­stve­na po svo­joj or­ ga­ni­za­ci­ji i po svom na­či­nu po­slo­ va­nja. Za­to di­gi­tal­no tran­sfor­mi­ Stu­bo­vi di­gi­tal­ne tran­sfor­ma­ci­je Mo­že­mo da ka­že­mo da po­sto­ je tri stu­ba di­gi­tal­ne tran­sfor­ma­ci­ je: re­le­van­tan sa­dr­žaj, od­go­va­ra­ju­ ći ko­mu­ni­ka­ci­o­ni ka­na­li i po­da­ci o ko­ri­sni­ci­ma. Iz to­ga mo­že da se iz­ ve­de za­klju­čak da je osnov­ni či­ni­lac digi­talne tran­sfor­ma­ci­je in­for­ma­ci­ja. Ona je u da­naš­njem po­slo­va­nju naj­ va­žni­ji i naj­tra­že­ni­ji re­surs. sanje sva­kog pred­u­ze­ća mo­ra da se oba­vi uzi­ma­ju­ći u ob­zir sve njihove IInternet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Specijalno izdanje - Digitalna transformacija