Digitalna transformacija - specijalno godišnje izdanje - Page 60

Če­tvr­ta in­du­strij­ska re­vo­lu­ci­ja Pr­va in­du­strij­ska re­vo­lu­ci­ja za­po­če­la je usva­ja­njem no­vih pro­iz­vod­nih pro­ce­sa u dru­goj po­lo­vi­ ni XVI­II i pr­voj po­lo­vi­ni XIX ve­ka. Ona se sa­sto­ja­la od pre­la­za sa ruč­nih pro­iz­vod­nih me­to­da na ma­šin­ske. Dru­ga in­du­strij­ska re­vo­lu­ci­ja od­vi­ja­la se u dru­goj po­lo­vi­ni XIX i pr­voj po­lo­vi­ni XX ve­ka i nju ka­rak­te­ri­še upo­tre­ba no­vih po­gon­skih si­la kao što su naf­ta i elek­trič­na ener­gi­ja. Tre­ću in­du­ strij­sku re­vo­lu­ci­ju po­kre­nu­la je au­to­ma­ti­za­ci­ja pro­iz­vod­nih pro­ce­sa - upo­tre­ba ra­ču­na­ra i no­vih teh­no­lo­gi­ja i ona je bi­la ak­tu­el­na u dru­goj po­lo­vi­ni XX ve­ka. Da­nas je u to­ku če­tvr­ta in­du­strij­ska re­vo­lu­ci­ja, ili ka­ko se još na­zi­va, di­gi­tal­na tran­sfor­ma­ci­ja.