Digitalna transformacija - specijalno godišnje izdanje - Page 56

Orac­le pri­stup di­gi­tal­noj tran­sfo­r­ma­ci­ji Di­gi­tal­na re­vo­lu­ci­ja stva­ra no­vu re­vo­lu­ci­ju is­ku­stva, tran­sfor­ma­ci­ju sva­ko­dnev­nih tre­nu­ta­ka za­u­ vek. Proš­li su da­ni ka­da je in­ter­ak­ci­ja sa kli­jen­ti­ma va­ših uslu­ga bi­lo is­ku­stvo ko­mu­ni­ka­ci­je li­ce u li­ce, pre­ko te­le­fo­na, u va­šim pro­daj­nim objek­ti­ma ili na or­ga­ni­zo­va­nim sku­po­vi­ma. Pri­do­bi­ja­nje kli­je­na­ta je da­nas mno­go slo­že­ni­je. So­ci­jal­ne mre­že su na­pra­vi­le svet ma­njim, do­dat­no uklo­ni­le ge­o­graf­ske ba­ri­je­re, otva­ra­ju­ći no­va tr­ži­sta i stva­ra­ju­ći no­vu kon­ku­ren­ci­ju. Broj mo­bil­nih ure­đa­ja je eks­plo­di­rao, tras­for­mi­šu­ći ka­da, gde i ka­ko lju­di ko­ri­ste in­for­ma­ci­je i ko­mu­ni­ci­ra­ju sa bren­do­ vi­ma. In­for­ma­ci­je su sa­da la­ko do­stup­ne sva­ko­me, u sva­kom tre­nut­ku, na sva­kom ure­đa­ju, u vi­še raz­li­či­tih for­ma­ta i u ve­li­kom obi­mu. S ve ove pro­me­ne su ra­di­kal­ no iz­me­ni­le na­čin na ko­ji lju­ di že­le i oče­ku­ju da po­slu­ju. Pro­ces je evo­lu­i­rao od jed­no­stav­nog iza­be­ri-ku­pi do kom­plek­snog od­no­ sa pre­ma kup­ci­ma (biv­šim, tre­nut­ nim ili po­ten­ci­jal­nim), kroz sve ras­ po­lo­ži­ve ka­na­le i for­ma­te. Kup­ci su da­nas “pri­klju­če­ni” 24/7.Oni zah­te­ va­ju br­zi pri­stup in­for­ma­ci­ja­ma i mo­ guć­no­sti da oba­ve tran­sak­ci­ju kad god že­le, ne pla­še­ći se da pro­me­ne doba­vljača ako ni­su za­do­volj­ni po­ nu­đe­nom uslu­gom. Ni­je vi­še do­volj­ no ima­ti atrak­ti­van sajt i ko­ri­snič­ku po­ drš­ku, već je po­treb­no omo­gu­ći­ti stal­ nu in­ter­ak­ci­ju sa kup­cem kroz raz­li­či­te ka­na­le i bri­nu­ti ne­pre­kid­no o za­do­volj­ stvu ko­ri­sni­ka. Ja­s