Digitalna transformacija - specijalno godišnje izdanje - Page 55

2. Ne­moj­te se za­dr­ža­ti sa­mo na pre­ven­ci­ji No­vu stra­te­gi­ju bez­bed­no­sti bi tre­ ba­lo ba­zi­ra­ti na opo­rav­ku ume­sto na pre­ven­ci­ji. Raz­log je jed­no­sta­van: pre ili ka­sni­je bi­će­te žr­tva na­pa­da i gu­ bi­tak je ne­iz­be­žan. To zna­či da tra­ di­ci­o­nal­ni pri­stup ko­ji se fo­ku­si­ra na pre­ven­ci­ju mo­ra da se re­de­fi­ni­še. Pr­ vo, po­treb­na je pro­ak­tiv­na zaš­ti­ta. To zna­či da je po­treb­no pra­ti­ti si­tu­a­ci­ ju, oče­ki­va­ti pro­ble­me i pri­pre­mi­ti se. Glo­bal­na in­for­ma­tiv­na mre­ža, ka­kvu ima Syman­tec, omo­gu­ća­va da ima­mo uvid u de­ša­va­nja ši­rom sve­ta i da ove in­for­ma­ci­je is­ko­ri­sti­mo za iz­be­ga­va­ nje pret­nji i od­bra­nu. Dru­go, po­treb­ no je po­me­ri­ti fo­kus sa pre­ven­ci­je na de­tek­ci­ju i od­go­vor. 3. Pri­hva­ti­te kul­tu­ru saj­ber ot­por­no­sti U eri di­gi­tal­ne tran­sfor­ma­ci­je ne mo­že­mo se oslo­ni­ti sa­mo na teh­no­ logi­ju i oče­ki­va­ti da bu­de­mo bezbed­ ni. S ob­zi­rom na to da je ve­li­ki broj mo­der­nih na­pa­da pre­ci­zno ci­ljan, da se ko­ri­ste teh­ni­ke so­ci­jal­nog in­že­ nje­rin­ga i da su lju­di naj­sla­bi­je ka­ri­ke u lan­cu bez­bed­no­sti, neo­p­hod­no je kre­i­ra­ti i usvo­ji­ti stra­te­gi­ju saj­ber ot­ por­no­sti. Saj­ber ot­por­nost zna­či da je or­ga­ni­za­ci­ja sprem­na i da oče­ku­je na­pa­de i, još va­žni­je, da ima raz­ra­đen plan me­ra ko­je će se pred­u­ze­ti u slu­ ča­ju da do­đe do gu­bit­ka po­da­ta­ka i slič­nih ne­že­lje­nih si­tu­ac­ i­ja. Osim to­ga, kul­tu­ra saj­ber ot­por­no­sti pod­ra­zu­me­ va i da su za­po­sle­ni upu­će­ni u pret­nje i opa­sno­sti ko­je se kri­ju u di­gi­tal­nom okru­že­nju, pre sve­ga na druš­tve­nim mre­ža­ma i u e-mail ko­mu­ni­ka­ci­ji. Di­gi­tal­na tran­sfo­r­ma­ci­ja je i da­lje nov kon­cept za ve­li­ki broj or­ga­ni­za­ ci­ja, a do­bra pri­pre­ma i do­bra bez­ bed­no­sna stra­te­gi­ja mo­že mno­go da im po­mog­ne da u no­vo do­ba uđu ot­ por­ne na saj­ber pret­nje. Kre­i­ra­nje bez­bed­no­sne stra­te­gi­ je po­sta­je sve te­ži po­sao. Pr­vo, jer mo­ra da ob­u­hva­ti ri­zi­ke i pret­nje či­ ji broj ne­pre­kid­no ra­ste. Dru­go, da bi bi­la efi­ka­sna i efek­tiv­na, stra­te­ gi­ja mo­ra i da bu­de us­kla­đe­na sa po­slov­nim ci­lje­vi­ma. Tre­će, mo­ra da obez­be­di po­vra­ćaj sred­sta­va ulo­že­ nih u teh­no­lo­gi­ju, od­no­sno da sma­ nji troš­ko­ve. Zbog slo­že­no­sti po­sla, kre­i­ra­nje i im­ple­men­ta­ci­ja bez­bed­no­sne stra­te­ gi­je če­sto zah­te­va an­ga­žo­va­nje struč­ nih i is­ku­snih part­ne­ra. Net++ tec­hno­logy je pred­u­ze­će spe­ci­ja­li­zo­va­no za IT bez­bed­nost, ko­je nu­di ovu vr­stu uslu­ga. Svo­jim ko­ri­sni­ci­ ma po­ma­že­mo u iz­bo­ru naj­bo­lje kom­ bi­na­ci­je pro­iz­vo­da i uslu­ga, ko­je će im po­mo­ći da us­peš­no is­pla­ni­ra­ju, iz­gra­ de i spro­vo­de bez­bed­no­snu stra­te­gi­ju. Mi obez­be­đu­je­mo zna­nje, ala­te i uslu­ge upra­vlja­nja bez­bed­no­snim ser­vi­si­ma. Kon­tak­ti­raj­te nas i po­mo­ći će­mo vam da kre­ir­ a­te pro­gram ko­ ji će bi­ti u skla­du sa va­šim ci­lje­vi­ma, in­fra­struk­tu­rom i bu­dže­tom: www.netpp.rs. Io IInternet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Specijalno izdanje - Digitalna transformacija