Digitalna transformacija - specijalno godišnje izdanje - Page 54

Tri stu­ba bez­bed­no­sti u eri di­gi­tal­ne tran­sfor­macije 1.Bez­bed­nost Clo­u­da Za ne­ka pred­u­ze­ća pre­la­zak u cloud je već re­al­nost, dok je za druga taj pre­laz po­ste­pen i tra­ja­će vi­še go­di­ na. Ono što će sva­ki ko­ri­snik pri­zna­ ti clo­u­du, bi­lo da ga je u pot­pu­no­sti pri­hva­tio ili je skep­ti­čan, je­ste flek­si­ bil­nost ko­ju cloud omo­gu­ća­va. Flek­ si­bil­nost da­lje omo­gu­ća­va ve­ću pro­ duk­tiv­nost, a pro­duk­tiv­nost bo­lje po­ slov­ne re­zul­ta­te. Me­đu­tim, no­va re­al­nost, od­nosno nov stil ži­vo­ta i ra­da ko­je do­no­si cloud, zah­te­va­ju da se tra­di­ci­o­nal­ ne bez­bed­no­sne me­re i pro­ce­du­re pre­i­spi­ta­ju i pro­me­ne. Cloud okru­ že­nje ne mo­ra da bu­de ne­be­zbed­no. Au­ten­ti­fi­ka­ci­ja ko­ri­sni­ka, upra­vlja­nje pra­vi­ma pri­stu­pa i re­še­nja za zaš­ti­tu in­for­ma­ci­ja mo­gu zna­čaj­no da do­ pri­ne­su bez­bed­no­sti cloud okru­že­nja.