Digitalna transformacija - specijalno godišnje izdanje - Page 50

Slo­že­nost: Me­đu­sob­na in­te­gra­ ci­ja raz­li­či­tih re­še­nja za bez­bed­nost, zbog nji­ho­ve me­đu­sob­ne ne­kom­ pa­ti­bil­no­sti, mo­že da stvo­ri još ve­ći pro­blem ne­go sa­ma pret­nja. Bu­du­ ći da če­sto do­la­ze od raz­li­či­tih pro­iz­ vo­đa­ča, bez­bed­no­sna re­še­nja ima­ju i raz­li­či­te teh­nič­ke zah­te­ve za us­pe­šan rad. Ta­ko­đe, sva­ko od njih zahte­va po­seb­na zna­nja, što zna­či da je po­ treb­na do­dat­na obu­ka za ad­mi­ni­stra­ to­re ili za­poš­lja­va­nje no­vog ka­dra, a to do­vo­di do po­ve­ća­nja troš­ko­va. Ne­pred­vi­đe­ni troš­ko­vi: Pre­ma ne­kim is­tra­ži­va­nji­ma, 20% IT bu­dže­ ta pred­u­ze­ća iz­dva­ja se za bez­bed­ nost, s tim što pre­ci­zna su­ma teš­ko da mo­že da se od­re­di. Raz­log je u ko­li­ko rad­nih sa­ti an­ga­žo­va­nja, da li će bi­ti po­treb­na ku­po­vi­na no­ve teh­ no­lo­gi­je, an­ga­žo­va­nje kon­sul­ta­na­ta, eks­pe­ra­ta i slič­no. Ako bi­smo na tu su­mu do­da­li i ce­nu gu­bit­ka ili kom­ pro­mi­to­va­nja po­da­ta­ka, kao i mo­gu­ će prav­ne po­sle­di­ce tog gu­bit­ka, on­ da je ja­sno zaš­to bu­džet za bez­bed­ nost mo­že da se otrg­ne kon­tro­li. to­me što, čak i ako deo bu­dže­ta od­ re­di­te za ne­ku ne­pred­vi­đe­nu bez­ bed­no­snu okol­nost ili ha­va­ri­ju, ne mo­že­te da zna­te ka­kva će ha­va­ri­ja bi­ti i ka­kvu će sa­na­ci­ju zah­te­va­ti – Sta­tič­nost: Tra­di­ci­o­nal­nim re­še­ nji­ma za­me­ra se da ne pra­te rast pred­u­ze­ća. Ka­da se pred­u­ze­će raz­ vi­je i pre­ra­ste jed­nu lo­ka­ci­ju, cen­tra­ li­zo­va­na bez­bed­nost po­sta­je go­tovo