Digitalna transformacija - specijalno godišnje izdanje - Page 48

Di­gi­tal­na tran­sfo­r­ma­ci­ja: da li smo sprem­ni za no­ve ri­zi­ke? Fe­no­men di­gi­tal­ne tran­sfor­ma­ci­je pod­jed­na­ko uti­če na sve sek­to­re pri­vre­de i druš­tva i na pred­u­ ze­ća svih ve­li­či­na. Jed­na od ma­na ovog sve­pri­sut­nog teh­no­loš­kog na­pret­ka je i to što su sa­da svi po­sta­li me­ta saj­ber kri­mi­na­la­ca. K a­ko se teh­no­lo­gi­ja me­nja i na­pre­du­je, a po­slo­va­nje po­sta­je sve vi­še za­vi­sno od in­for­ma­ci­ja, ta­ko se i br­zi­na ko­jom se pret­nje raz­vi­ja­ju in­ten­zi­vi­ra. Saj­ ber pret­nje ne sa­mo što su broj­ni­je, ne­go su i so­fi­sti­ci­ra­ni­je, a po­sle­di­ce ko­je ima­ju po po­slo­va­nje sve ozbilj­ ni­je. Zbog to­ga i ne ču­di što je bez­ bed­nost po­sta­la jed­na od naj­ve­ćih bri­ga or­ga­ni­za­ci­ja. Zaš­ti­ta od pret­nji ko­je su deo pro­ ce­sa di­gi­tal­ne tran­sfor­ma­ci­je zah­te­ va ozbilj­nu stra­te­gi­ju ko­ja na­la­zi pravu me­ru iz­me­đu pre­ven­ci­je, de­tek­ci­ja i od­ go­vo­ra na pret­nje. Iza­zo­vi teh­no­loš­kog na­pret­ka Cloud ra­ču­nar­stvo, BYOD, hostovani ser­vi­si i apli­ka­ci­je na zah­tev re­de­fi­ni­ sa­li su na­čin na ko­ji ko­ri­sni­ci pri­stu­ pa­ju po­da­ci­ma i raz­me­nju­ju ih, ali su bez­bed­no­sna re­še­nja osta­la zagla­