Digitalna transformacija - specijalno godišnje izdanje - Page 47

ko­rišćenju vode i mnoš­tvu dru­gih stva­ ri ko­je uti­ču na naš sva­ko­dnev­ni ži­vot. Kog­ni­tiv­ni si­stem na de­lu Naj­vi­še se oče­ku­je od na­šeg shva­ ta­nja da, kroz pro­ži­vlja­va­nje ta­kvih de­ ša­va­nja, si­ste­mi sve vi­še uče šta naj­bo­ lje funk­ci­o­ni­še i on­da tu in­fo­r­ma­ci­ju in­ te­gri­šu ka­ko bi po­bolj­ša­li ko­ri­snost u bu­duć­no­sti – to je kog­ni­tiv­ni si­stem u ak­ci­ji. Re­vo­lu­ci­ja mo­bi­lnih apli­ka­ci­ja, u kom­bi­na­ci­ji sa kog­ni­tiv­nim teh­no­lo­gi­ ja­ma u na­sta­ja­nju, po­ve­ća­va mo­guć­ no­sti gra­do­va i omo­gu­ća­va je­din­stven nivo ko­mu­ni­ka­ci­je sa sta­nov­niš­tvom. Na pri­mer, u mno­gim od na­ših pa­ met­nih an­ga­žma­na s vo­dom, gra­đa­ ni ima­ju mo­guć­nost da di­rekt­no nad­ gle­da­ju vla­sti­to ko­riš­će­nje vo­de, što pod­sti­če ču­va­nje vo­de. Po­red to­ga, u Ma­dri­du, ko­ri­ste­ći mo­bil­ne ure­đa­je i druš­tve­ne mre­že, gra­đa­ni su u mo­ guć­no­sti da od­mah ko­mu­ni­ci­ra­ju sa gra­dom i upo­zo­re ga na pro­ble­me kao što su cu­re­nje va­tr­o­ga­snog hi­ dran­ta, sa­o­bra­ćaj­ni pro­ble­mi, za­bri­ nu­tost za jav­nu bez­bed­nost ili oš­te­ će­na opre­ma na igra­liš­tu. Što je naj­ va­žni­je, gra­đa­ni sa­da ko­mu­ni­ci­ra­ju sa upra­vom o oba­vlja­nju po­sla i od­go­va­ ra­ju­ćem pro­ce­su ra­da, i ima­ju zna­ča­ jan uti­caj na po­li­tič­ke op­ci­je i po­re­dak. Evo­lu­ci­jom do re­vo­lu­ci­je IBM je vo­dio Smar­ter Ci­ti­es re­vo­lu­ ci­ju sko­ro ce­lu de­ce­ni­ju. Na­ma je uvek bi­lo ja­sno da su gra­do­vi uklju­če­ni u du­go­roč­nu evo­lu­ci­ju ko­ja će dra­ma­tič­ no re­de­fi­ni­sa­ti ono što pod­ra­zu­me­va­ mo ka­da ka­že­mo- ži­ve­ti, ra­di­ti i uži­va­ ti u gra­du. Kog­ni­tiv­ni si­ste­mi, sa­da do­ stup­ni­ji ne­go ra­ni­je, do­vo­de ovo re­de­ fi­ni­sa­nje na pot­pu­no no­vi ni­vo. Io IInternet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Specijalno izdanje - Digitalna transformacija