Digitalna transformacija - specijalno godišnje izdanje - Page 45

ma­ci­ja­ma od bez­broj mo­bil­nih ure­ đa­ja ko­ji se pro­te­žu na rad­na me­sta iz­van zi­do­va va­še or­ga­ni­za­ci­je. Po­ treb­na vam je mo­guć­nost da is­po­ ru­či­te bez­bed­na, us­kla­đe­na di­gi­tal­ na is­ku­stva va­šoj rad­noj sna­zi, ne­ za­vi­sno od to­ga ka­ko ili gde se oni ko­nek­tu­ju. Da bi se to uču­ni­lo mo­ gu­ćim, va­ša in­fra­struk­tu­ra mo­ra da bu­de sprem­na za rad sa vi­še funk­ci­ja i pa­met­ni­jim okru­že­nji­ma – i sve da bu­de u sta­nju da ra­di na vi­še plat­for­ mi mo­bil­nih ure­đa­ja. Mo­ra­te da raz­ miš­lja­te i o to­me ka­ko da kon­stant­ no una­pre­đu­je­te is­ku­stvo va­ših ko­ ri­sni­ka. To zna­či op­ti­mi­za­ci­ju ši­rom va­ših mo­bil­nih apli­ka­ci­ja i in­fra­struk­ tu­re, di­zaj­ni­ra­nje, te­sti­ra­nje i obez­ be­đi­va­nje sva­kog aspek­ta. Ovo je me­sto gde se spa­ja­ju če­ ti­ri obla­sti tran­sfor­ma­ci­je, po­ma­žu­ ći vam da jem­či­te da is­po­ru­ču­jete najbo­lje mo­gu­će is­ku­stvo k Z[[B\p\ۚpXp[XKZH[Hop[[B[q!HH[\ٛ\[ZpqhYp]HpqhYH[\\ܝpqop[Hܛވ\pZpXpZK[YܰBXpXpZHH\]p\HHp\Hۘpqop[HpB\p[HHpZHݙHpXKݘ[]pBp]][H\ZYHZp\pZHZ^Zp[p^H^Bp^p]p[Hܘpq$Xp[HHp\\p[ZBp][H[Yܰ[XpXpZp[XKHp]BYp\HHHp]p[YK1h]]YBp]Zp^[0]p]K[‚R[\]Y[\[\ XY\XY^[HXZ[^[H HY][H[ٛܛXXZB