Digitalna transformacija - specijalno godišnje izdanje - Page 41

se ovo okle­va­nje na­sta­vlja je što pri­me­ na SDN re­še­nja če­sto zah­te­va od or­ ga­ni­za­ci­je da za­me­ni po­sto­je­ću in­fra­ struk­tu­ru. To ni­je sa­mo ve­o­ma de­srup­ tiv­no, već je i fi­nan­sij­ski de­sti­mu­la­tiv­no, s ob­zi­rom da mno­ge or­ga­ni­za­ci­je ima­ ju zna­čaj­ne in­v e­sti­ci­je u svo­je po­sto­je­će mre­žne ar­hi­tek­tu­re. Me­đu uče­sni­ci­ma ko­ji usva­ja­ju SDN, pri­mar­ni po­kre­tač bi­li su po­tre­ba sma­ nje­nja ope­ra­tiv­nih troš­ko­va (41%) i po­ ve­ća­nje vre­me­na na tr­žiš­tu (27%). Ipak, ovi ci­lje­vi su teš­ko ostva­ri­vi ka­da se od IT-a ta­ko­đe tra­ži da pro­ši­ri funk­ci­o­ni­sa­ nje, is­po­ru­či vi­še ser­vi­sa, una­pre­di bez­ bed­nost i pri­hva­ti vi­še ko­ri­sni­ka ši­rom sve­ta. Naj­bo­lji na­čin da or­ga­ni­za­ci­je re­ du­ku­ju ope­ra­tiv­ne troš­ko­ve i po­ve­ća­ ju vre­me na tr­žiš­tu je da po­jed­no­sta­ve svo­je mre­že i uči­ne ih lak­šim za upra­ vlja­nje, isto­vre­me­no ta­ko­đe au­to­ma­ ti­zu­ju­ći ope­ra­ci­je ko­li­ko je to mo­gu­će. De­vOps na­sta­vlja da se kre­će is­ pod ra­da­ra. Pu­kih 17% is­pi­ta­ni­ka je oce­ni­lo da će on ima­ti zna­ča­jan uti­ caj u na­red­nih dve do pet go­di­na. Ipak, iro­nič­no, čak 67% is­pi­ta­ni­ka ko­ ri­sti je­dan ili dva De­vOps ala­ta da im pomog­nu da au­to­ma­ti­zu­ju i or­ke­stri­ ra­ju pro­ce­se kon­fi­gu­ri­sa­nja, pri­me­ne i ska­li­ra­nja apli­ka­ci­ja i ser­ve­ra, a tre­ći­ na ko­ri­sti tri ili vi­še. Na osno­vu od­go­vo­ra is­pi­ta­ni­ka F5 uo­ča­va da, ia­ko je nje­go­vo usva­ja­nje još uvek spo­ro, SDN mno­gi vi­de kao na­čin da se sma­nje ope­ra­tiv­ni troš­ko­ vi i po­bolj­ša vre­me na tr­žiš­tu. Ta­ko­đe uvi­đa da ala­ti za au­to­ma­ti­za­ci­ju i or­ ke­stra­ci­ju ko­je De­vOps pri­me­nju­je za raz­voj apli­ka­ci­ja po­či­nju da se fil­tri­ra­ ju u mre­žu, te da su pro­gra­ma­bil­nost i ko­riš­će­nje fra­me­wor­ka kri­tič­ni za spo­sob­nost or­ga­ni­za­ci­je da kon­ti­nu­ i­ra­no ras­po­re­đu­je apli­ka­ci­je i ser­vi­se. Za­klju­čak Is­pi­ta­ni­ci u dru­gom go­diš­njem Sta­ te of Ap­pli­ca­tion De­li­very is­tra­ži­va­nju da­li su no­ve uvi­de u pro­men­lji­vo li­ ce IT-a. Sve vi­še or­ga­ni­za­ci­ja ja­sno pri­hva­ta no­ve mo­de­le im­ple­men­ta­ ci­je – jav­ni, pri­vat­ni i hi­brid­ni cloud – kao i Sa­aS apli­ka­ci­je. Bez ob­zi­ra gde i ka­ko one iza­be­ru da im­ple­men­ti­ra­ ju apli­ka­ci­je, or­ga­ni­za­ci­je na­sta­vlja­ju da se oslanja­ju sa ser­vi­se da bi osi­gu­ ra­le per­for­man­se, do­stup­nost i bez­ bed­nost. Sa mno­gim or­ga­ni­za­ci­ja­ma ko­je uti­ ču na no­va “mul­ti-cloud” okru­že­nja (če­sto ko­ri­ste­ći vi­še mo­de­la im­ple­men­ ta­ci­je i cloud pro­vaj­de­re ši­rom sve­ta), glav­na pa­žnja na si­gur­no­sti se po­me­ri­ la da­le­ko od tra­di­ci­o­nal­ne lo­kal­no-ba­ zi­ra­ne (da­ta cen­tar) zaš­ti­te na zaš­ti­tu ko­ri­sni­ka i iden­ti­te­ta, po­da­ta­ka i apli­ka­ ci­ja gde god da su oni lo­ci­ra­ni. Mno­ge or­ga­ni­za­ci­je još uvek tra­že SDN i De­ vOps da im po­mog­nu da sma­nje ka­pi­ tal­ne troš­ko­ve, po­jed­no­sta­ve ope­ra­ci­je i osi­gu­ra­ju kon­ti­nu­i­ra­nu is­po­ru­ku kroz au­to­ma­ti­za­ci­ju i or­ke­stra­ci­ju. Usred svih ovih pro­me­na, je­dan is­ hod je ja­san: apli­ka­ci­o­ni ser­vi­si će osta­ti link ko­ji omo­gu­ća­va da IT or­ga­ ni­za­ci­je od­go­vo­re na zah­te­ve ko­ji su naj­vi­še vi­tal­no zna­čaj­ni za vla­sni­ke po­ slov­nih je­di­ni­ca. Ser­vi­si per­for­man­si, bez­bed­no­sti, do­stup­no­sti i iden­ti­te­ta una­pre­đu­ju pro­duk­tiv­nost za­po­sle­nih, sma­nju­ju or­ga­ni­za­ci­o­ni ri­zik i po­kre­ću po­zi­tiv­no an­ga­žo­va­nje ko­ri­sni­ka, kao i rast pri­ho­da. Io IInternet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Specijalno izdanje - Digitalna transformacija