Digitalna transformacija - specijalno godišnje izdanje - Page 40

Ka­da je u pi­ta­nju cloud, naj­ve­ći broj is­pi­ta­ni­ka je bri­nu­la bez­bed­nost ili, pre­ci­zni­je, en­krip­ci­ja po­da­ta­ka. Sa re­ kord­nom ko­li­či­nom po­ver­lji­vih lič­nih i kor­po­ra­tiv­nih po­da­ta­ka ko­ji sa­da pre­ la­ze na in­ter­net, ide­ja en­krip­to­va­nja ce­lo­kup­nog in­ter­net sa­o­bra­ća­ja po di­ fol­tu bi­la je po­pu­lar­na 2015. Sko­ro tri če­tvr­ti­ne an­ke­ti­ra­nih is­pi­ta­ni­ka (71%) je re­klo da će zah­te­va­ti da po­da­ci u mi­ro­va­nju (po­da­ci skla­diš­te­ni u clo­u­ du) bu­du en­krip­to­va­ni pre ne­go oni pri­hva­te cloud. Sa­mo neš­to vi­še od po­lo­vi­ne (51%) je re­klo da će zah­te­va­ti da po­da­ci u le­tu (ko­ji su u tran­zi­tu pre­ ko in­ter­ne­ta) bu­du en­krip­to­va­ni. Po­red za­bri­nu­to­sti oko en­krip­ci­je, 48% is­pi­ta­ni­ka je ta­ko­đe iz­ve­sti­lo da ima isti ni­vo bez­bed­no­sti i spo­sob­nosti re­vi­zi­je u clo­ud ­ u ko­li­ki tre­nut­no ima on pre­mi­ses. Bez ob­zi­ra što su organi­ zacije uve­re­ne u spo­sob­nost cloud pro­vaj­de­ra da is­po­ru­če kon­zi­stent­ne i vi­so­ko kva­li­tet­ne ser­vi­se, one će i da­lje po­ka­zi­va­ti od­re­đe­ni ni­vo ne­sprem­no­sti da se pre­se­le u cloud. Ta­ko se za­bri­nu­tost za bez­bed­nost is­pre­či­la na pu­tu usva­ja­nja clo­u­da. I dok tra­di­ci­o­nal­na bez­bed­no­sna re­še­ nja, kao što je fa­jer­vol, osta­ju va­lid­na i neo­p­hod­na, ona ko­ja šti­te ko­ri­sni­ke, po­dat­ke i apli­ka­ci­je su vi­đe­na kao kri­ tič­na. To je po­seb­no tač­no ka­ko or­ga­ ni­za­ci­je shva­ta­ju da je bez­bed­nost po­ slov­ni i ope­ra­ci­o­ni iza­zov ko­li­ko i teh­ nič­ki. Bez­bed­no­sni pro­fe­si­o­nal­ci ko­ji šti­te sva tri seg­men­ta - ko­ri­sni­ke, po­ dat­ke i apli­ka­ci­je - naj­vi­še se po­u­zda­ju u svo­ju spo­sob­nost da od­bi­ju na­pa­de i za­dr­že svo­ja okru­že­nja si­gur­nim. Ključ­ni na­laz 04 - DE­VOPS i SDN su ključ­ni za una­pre­đe­nje ope­ra­tiv­ ne efi­ka­sno­sti Od uče­sni­ka u is­tra­ži­va­nju je tra­že­no i da iden­ti­fi­ku­ju ko­ji no­vi tren­do­vi će po nji­ho­vom miš­lje­nju bi­ti stra­teš­ki va­žni za nji­ho­ve or­ga­ni­za­ci­je u na­red­ne dve do pet go­di­na. Po­red mo­bil­nih apli­ka­ ci­ja i as-a-ser­vi­ce (i soft­ver­skog i upra­ vlja­nog), pi­ta­ni su kon­kret­no za soft­ ver­ski de­fi­ni­sa­no umre­ža­va­nje (SDN) i De­vOps, poš­to su oba ključ­na za spo­ sob­nost IT-a da una­pre­di ope­ra­tiv­nu efi­ka­snost. Na­i­me, SDN odva­ja “mo­ zak” mre­že od fi­zič­kih ure­đa­ja, či­ne­ći mre­žu agil­ni­jom i lak­šom za upra­vlja­ nje, a De­vOps je mo­del za brz raz­voj soft­ve­ra i ser­vi­sa pod­si­ca­njem stan­dar­ di­zo­va­ne ko­mu­ni­ka­ci­je i ko­la­bo­ra­ci­je iz­me­đu kre­a­to­ra apli­ka­ci­ja, IT-a i struč­ nja­ka za umre­ža­va­nje. De­vOps ta­ko­đe pod­sti­če upo­tre­bu au­to­ma­ti­za­ci­je i or­ ke­stra­ci­je. Iz od­go­vo­ra is­pi­ta­ni­ka se vi­di da SDN na­sta­vlja spor us­pon i po va­žno­si i po usva­ja­nju. Sve u sve­mu, 37% is­pi­ta­ ni­ka je re­klo da će SDN bi­ti stra­teš­ki va­ žan za nji­ho­ve or­ga­ni­za­ci­je u na­red­ne dve do pet go­di­na. Va­žno je, me­đu­tim, po­me­nu­ti da sa­ mo 3% is­pi­ta­ni­ka tre­nut­no ima SDN u iz­ra­di, a 39% uopšte ne pla­ni­ra pri­ menu SDN-a. Je­dan od raz­lo­ga zaš­to