Digitalna transformacija - specijalno godišnje izdanje - Page 39

Ključ­ni na­laz 02 – hi­brid­ni cloud je “no­vo nor­mal­no” Na osno­vu od­go­vo­ra is­pi­ta­ni­ka is­ ta­kla su se tri mo­de­la clo­u­da stra­teš­ ki zna­čaj­na u na­red­ne dve go­di­ne: pri­ vat­ni cloud 43%, Soft­wa­re as a Ser­vi­ce (Sa­aS) 40% i jav­ni cloud 34%. Ovo mul­ti-cloud okru­že­nje se po­ja­ vlju­je jer su po­slov­ne pred­no­sti ve­o­ ma bi­tan fak­tor ka­da IT od­lu­ču­je gde je naj­bo­lje sme­sti­ti apli­ka­ci­je i ser­vi­se. Na pri­mer, li­ni­ja vla­sni­ka pred­u­ze­ća s ne­str­plje­njem usva­ja Sa­aS al­ter­na­ti­ve u od­no­su na tra­di­ci­o­nal­na on-pre­mi­ ses re­še­nja za funk­ci­je kao što su rad­ na sna­ga, troš­ko­vi i upra­vlja­nje od­no­ si­ma sa ko­ri­sni­ci­ma. Pred­no­sti is­pro­ ba­nih Sa­aS apli­ka­ci­ja oslo­ba­đa­ju IT i da­ju ve­ću va­žnost po­slov­nim mo­de­ li­ma gde su ras­ho­di ba­zi­ra­ni na pret­ pla­ti. Isto ta­ko, spe­ci­jal­ne i krat­ko­roč­ ne apli­ka­ci­je (kao one za Olim­pi­ja­du i Svet­sko pr­ven­stvo u fud­ba­lu) zah­te­ va­ju glo­bal­ni pri­stup, mo­bil­nost i br­zi­ nu. U tom slu­ča­ju jav­ni cloud, ko­ji nu­di agil­nost i ska­la­bil­nost na zah­tev, mo­že da bude naj­bo­lja op­ci­ja. Na­su­prot to­ me, za apli­ka­ci­je ko­je ima­ju pro­fil vi­ so­kog ri­zi­ka ili su od ključ­nog zna­ča­ ja za kom­pa­nij­sku kon­ku­rent­nost pri­ vat­ni cloud je ve­ro­vat­no i da­lje naj­bo­lja op­ci­ja, bu­du­ći da do­zvo­lja­va da IT za­ dr­ži pu­no sta­ra­telj­stvo nad po­da­ci­ma i kon­tro­lu po­li­ti­ka i po­da­ta­ka. U F5 is­tra­ži­va­nu, je­dan od pet is­pi­ ta­ni­ka ka­že da pla­ni­ra mi­gra­ci­ju pre­ko po­lo­vi­ne svo­jih apli­ka­ci­ja u cloud isto­ vre­me­no za­dr­ža­va­ju­ći osta­tak on pre­ mi­ses. Na kon­kret­no pi­ta­nje o hi­brid­ nom clo­ud ­ u (ko­ji pred­sta­vlja bi­lo ko­ju kom­bi­na­ci­ju jav­nog i pri­vat­nog clo­u­ da) čak 81% is­pi­ta­ni­ka ka­že da pla­ni­ra da ra­di u ovom ti­pu okru­že­nja. Oči­gled­no je da, dok su do ne­dav­no sa­mo naj­ve­ća pred­u­ze­ća mo­gla da pri­ uš­te iz­grad­nju vi­še da­ta cen­ta­ra ši­rom sve­ta da bi apli­ka­ci­je i po­da­ci bi­li do­ stup­ni ko­ri­sni­ci­ma svu­da, cloud (u mno­ g im svo­jim ob­li­ci­ma) uvo­di no­vi svet mo­guć­no­sti za ma­la i sred­nja pred­u­ze­ ća, ko­ja sa­da mo­gu da ima­ju istu vr­stu svet­skog pri­su­stva bez žr­tvo­va­nja si­gur­ no­sti i dru­gih ključ­nih servisa ili nasta­ janja vi­so­kih troš­ko­va in­fra­struk­tu­re. Ključ­ni na­laz 03 - da­naš­nja naj­ cenje­ni­ja bez­bed­no­sna re­še­nja se fo­ku­si­ra­ju na zaš­ti­tu ko­ri­sni­ka, po­ da­ta­ka i apli­ka­ci­ja Sa na­ru­ša­va­nji­ma bez­bed­no­sti, ko­ ja su po­sta­la vest na dnev­noj ba­zi, ne ču­di da bez­bed­nost osta­je ključ­ni pro­ blem za ve­ći­nu or­ga­ni­za­ci­ja. F5 je že­leo da zna kon­kret­ni­je ko­ji ti­po­vi pro­ble­ma dr­že nje­go­ve ko­ri­sni­ke bud­nim no­ću, pa su ih pi­ta­li da na­pra­ve li­stu svo­jih top pet bez­bed­no­snih iza­zo­va. Naj­češ­ ći od­go­vor (58%) je bio strah zbog po­ ve­ća­nja so­fi­sti­ci­ra­no­sti na­pa­da, a 42% njih je ta­ko­đe bi­lo za­bri­nu­to zbog ra­ sta kom­plek­sno­sti si­gur­no­snih re­še­nja. Isto ta­ko va­žno, or­ga­ni­za­ci­je po­či­nju da pre­po­zna­ju da bez­bed­nost vi­še ni­je sa­mo teh­nič­ko pi­ta­nje. Ona se br­zo po­ pe­la do ni­voa po­slo­va­nja i funk­ci­o­ni­sa­ nja, kao što je evi­den­ti­ra­lo vi­še od po­ lo­vi­ne iz­vrš­nih ru­ko­vo­di­la­ca ko­ji gu­be po­slo­ve zbog ma­sov­nih po­vreda po­ da­ta­ka. IInternet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Specijalno izdanje - Digitalna transformacija