Digitalna transformacija - specijalno godišnje izdanje - Page 38

ka­ko bi us­peš­no is­po­ru­či­le apli­ka­ci­ je svi­ma, bi­lo gde i u bi­lo ko­je vre­me. Sta­nje is­po­ru­ke apli­ka­ci­ja Kom­pa­ni­ja F5 je ne­dav­no ob­ja­vi­ la Net­works Sta­te of Ap­pli­ca­tion De­li­ very iz­veš­taj, u ko­me je iz­ne­la re­zul­ta­te svog is­tra­ži­va­nja spro­ve­de­nog me­đu F5 ko­ri­sni­ci­ma u re­gi­on ­ i­ma obe Ame­ ri­ke (AMER), Evro­pi, Bli­skom is­to­ku i Afri­ci (EMEA) i Azij­sko-pa­ci­fič­kom re­ gi­o­nu. Pre­ma in­du­sti­ja­ma, u is­tra­ži­va­ nju su naj­vi­še uče­stvo­va­le fi­nan­sij­ske, teh­no­loš­ke i te­le­ko­mu­ni­ka­cij­ske kom­ pa­ni­je, kao i vla­di­ni en­ti­te­ti, a po ulo­zi ko­ju za­u­zi­ma­ju u svo­jim kom­pa­ni­ja­ma is­pi­ta­ni­ci su bi­li ma­hom ar­hi­tek­te in­ fra­struk­tu­re, me­na­dže­ri mre­že, di­rek­ to­ri ili pot­pred­sed­ni­ci IT-a i in­že­nje­ri bez­bed­no­sti, ia­ko su ar­hi­tek­te apli­ka­ ci­ja, pro­gra­me­ri i me­na­dže­ri, kao i ar­ hi­tek­te i me­na­dže­ri bez­bed­no­sti ta­ko­ đe bi­li za­stu­plje­ni. Za po­tre­be ovog is­tra­ži­va­nja F5 ko­ ri­si­ci su pi­ta­ni o bro­ju i ti­pu apli­ka­ci­ ja i ser­vi­sa ko­je ko­ri­ste, ko­ji su nji­ho­vi naj­ve­ći iza­zo­vi u nji­ho­voj is­po­ru­ci, ko­ji ser­vi­si su im vi­še po­treb­ni i ko­je pla­ni­ ra­ju da im­ple­men­ti­ra­ju u bu­duć­no­sti. Ta­ko­đe su pi­ta­ni o tren­do­vi­ma u clo­ u­du, soft­vr­ski-de­fi­ni­sa­nom umre­ža­va­ nju (SDN) i De­vOp­su, i ka­ko ti tren­do­vi me­nja­ju nji­hov pri­stup IT-u. F5 Net­works Sta­te of Ap­pli­ca­tion De­ li­very iz­veš­taj po­ka­zu­je da se po­slov­ ni pri­stup IT-u zna­čaj­no pro­me­nio po­ sled­njih ne­ko­li­ko go­di­na. Apli­ka­ci­je su sa­da ži­la ku­ca­vi­ca or­ga­ni­za­ci­ja – ko­riš­ će­ne za osna­ži­va­nje za­po­sle­nih ko­ji im sva­kog me­se­ca pri­stu­pa­ju sa vi­še lo­ka­ ci­ja i pre­ko vi­še ure­đa­ja. Ka­ko po­ka­zu­ ju re­zul­ta­ti, ovaj trend se ve­ro­vat­no ne­ će uspo­ri­ti u sko­ri­je vre­me, po­sta­vlja­ ju­ći niz no­vih iza­zo­va pred pred­uz­ e­ća i IT fir­me. Ključ­ni na­laz 01 - apli­ka­tiv­ni ser­ vi­si su suš­tin­ski i per­va­ziv­ni Apli­ka­ci­o­ni ser­vi­si su ono što či­ni apli­ka­ci­je odr­ži­vim i ko­ri­snim, a iz­gle­ da da je ta či­nje­ni­ca go­to­vo ne­spor­na za IT li­de­re, kao i za mre­žne i bez­bed­ no­sne pro­fe­si­o­nal­ce. Uče­sni­ci su pi­ta­ni o apli­ka­ci­o­nim ser­vi­si­ma u pet glav­nih ka­te­go­ri­ja: bez­bed­nost, iden­ti­tet i pri­ stup, do­stup­nost, per­for­man­se i mo­ bil­nost. Is­po­sta­vi­lo se da čak 30% is­pi­ ta­ni­ka ko­ri­sti svih 24 apli­ka­cij­skih ser­ vi­sa za ko­je su pi­ta­ni, dvo­stu­ko (60%) ko­ri­sti 10 ili vi­še ser­vi­sa, a svi is­pi­ta­ni­ci ko­ri­ste naj­ma­nje je­dan. Ovi bro­je­vi po­ ka­zu­ju ne sa­mo ko­l i­ko su sve­pri­sut­ni apli­ka­ci­o­ni ser­vi­si, već i ko­li­ko ih ve­ći­na is­pi­ta­ni­ka sma­tra esen­ci­jal­nim. Bez­bed­no­sni ser­vi­si su bi­li naj­češ­ će pri­me­nje­ni od svih ti­po­va apli­ka­ci­o­ nih ser­vi­sa. To ni­je iz­ne­na­đu­ju­će, s ob­ zi­rom na za­pa­nju­ju­ći po­rast bez­bed­ no­snih pret­nji i sve ve­ći broj na­či­na na ko­je po­ver­lji­ve in­for­ma­ci­je mo­gu da bu­du ugro­že­ne. U na­ma naj­bli­ski­jem EMEA re­gi­o­nu, 44% pred­u­ze­ća ko­ri­sti pre­ko 200 apli­ ka­ci­o­nih ser­vi­sa ši­rom kom­pa­ni­je sva­ ki dan. Ova ci­fra je sa­mo pri­pre­ma za da­lji rast, uz 42% is­pi­ta­ni­ka ko­ji na­vo­ de mo­bil­ne apli­ka­ci­je kao fo­kus za IT po­troš­nju u 2016. In­ve­sti­ra­nje u mo­ bil­ne apli­ka­ci­je ta­ko­đe su­ge­ri­še da IT do­no­si­oc­ i od­lu­ka sa­da za­i­sta pri­hva­ ta­ju BYOD, do­zvo­lja­va­ju­ći za­po­sle­ni­ ma da ko­ri­ste pe­r­so­nal­ne ure­đa­je na rad­nom me­stu, ko­ji po­kre­ću po­slov­ ne apli­ka­ci­je. Ono što je ja­sno je da spo­re, ne­ re­ag ­ u­ju­će i ne­si­gur­ne apli­ka­ci­je mo­ gu da ima­ju ne­ga­ti­van uti­caj na pri­ ho­de i funk­ci­o­ni­sa­nje, pa ia­ko je le­ po vi­de­ti pred­u­ze­ća ko­ja pr­hva­ta­ ju apli­ka­cij­ske ser­vi­se, neo­p­hod­no je da se to ura­di sa ja­snim pla­nom u ve­zi ko­riš­će­nja, do­stup­no­sti i zaš­ti­ te po­da­ta­ka. Is­tra­ži­va­nje je ima­lo za cilj i da se sa­zna ko­je ser­vi­se uče­sni­ci an­ti­ci­pi­ ra­ju za im­ple­men­ta­ci­ju 2016. Is­po­ sta­vi­lo se da 26% njih pla­ni­ra da im­ ple­men­ti­ra DNSSEC. Isti broj je na­ veo iden­tify fe­de­ra­tion ser­vi­se, ko­ji do­zvo­lja­va­ju IT-u da sa­ču­va kon­tro­lu ko­ri­snič­kih kre­den­ci­ja­la ka­da oni pri­ stu­pa­ju cloud-ba­zi­ra­nim apli­ka­ci­ja­ ma. Sko­ro če­tvr­ti­na is­pi­tan­i­ka ta­ko­đe pla­ni­ra da pri­me­ni vir­tu­el­nu desk­top in­fra­struk­tu­ru (VDI), po­je­di­nač­ni signon i glo­bal­na re­še­nja za ba­lan­si­ra­nje op­te­re­će­nja ser­ve­ra. Pri­ro­da ovih ser­vi­sa uka­zu­je da se or­ga­ni­za­ci­je kre­ću u prav­cu sve­ta hi­ brid­nog clo­u­da ili “mul­ti clo­u­da” – bi­lo ko­joj kom­bi­na­ci­ji on-pre­mi­ses i cloud mo­de­la im­ple­men­ta­ci­je pre­ko jed­ne ili vi­še cloud ar­hi­tek­tu­ra i pro­ vaj­de­ra. Uvid ko­ji se mo­že ste­ći na osno­ vu ovog pr­vog ključ­nog na­la­za apo­ stro­fi­ra či­nje­ni­cu da or­ga­ni­za­ci­je na­ sta­vlja­ju da im­ple­men­ti­ra­ju ve­li­ki broj apli­ka­ci­o­nih ser ­vi­sa sva­ke go­di­ne, što po­ka­zu­je da one sma­tra­ju da će ovi ser­vi­si bi­ti vi­tal­ni. Ve­li­ka za­in­te­ re­so­va­nost is­pi­ta­ni­ka za do­stup­nost i ser­vi­se in­te­gri­te­ta po­da­ta­ka uka­zu­ je na vi­sok pri­or­ i­tet ko­ji oni da­ju pro­ duk­tiv­no­sti za­po­sle­nih i bez­bed­no­sti. Ser­vi­si ko­ji di­rekt­no po­dra­ža­va­ju ove pri­o­ri­te­te su moć­ni po­slov­ni po­kre­ta­ či za sma­nje­nje troš­ko­va i po­ve­ća­nje do­bi­ti i sto­ga pru­ža­ju naj­ve­ću vred­ nost za or­ga­ni­za­ci­ju.