Digitalna transformacija - specijalno godišnje izdanje - Page 36

Siguran pre­la­z u di­gi­tal­no do­ba Di­gi­tal­no do­ba iz­vi­re i za­i­sta je pred na­ma, ali iz­gle­da da se mno­ga pred­u­ze­ća opi­ru da se pri­la­go­ de ovoj pro­me­ni. Mno­ga ne uspe­va­ju da shva­te ove no­ve teh­no­lo­gi­je i po­zi­tiv­ne pro­me­ne ko­je one mo­gu da do­ne­su. Stra­ho­vi u ve­zi sa bez­bed­noš­ću, u ko­bi­na­ci­ji sa tra­di­ci­o­nal­nim, kon­zer­va­tiv­nim na­či­nom raz­miš­lja­ja, upra­vo su ti ko­ji od­vra­ća­ju mno­ga pred­u­ze­ća od pre­la­ska u di­gi­tal­no do­ba. Š ta, da­kle, pred­u­ze­ća tre­ba da ura­de ove go­di­ne za pre­la­zak u di­gi­tal­no do­ba? Pre sve­ga tre­ba da iden­ti­fi­ku­ju šta su tač­no nji­ ho­ve po­tre­be, šta ho­će od pro­jek­ta di­ gi­tal­ne tran­sfor­ma­ci­je. To će po­mo­ ći da se od­re­de kraj­nji cilj i naj­bo­lji na­ čin da se do nje­ga stig­ne. Sle­de­će je da se ori­jen­ti­šu na apli­ka­ci­je. Apli­ka­ ci­je su me­sto gde se na­la­zi or­ga­ni­za­ci­ o­ni intelligence i one su osno­va ono­ ga što či­ni obe­lež­je pred­u­ze­ća. Ima­ti stra­te­gi­ju ori­jen­ti­sa­nu na apli­ka­ci­je je naj­bo­lji na­čin za odr­ža­va­nje kon­tro­le u di­gi­tal­nom sve­tu, gde su po­me­ša­ni raz­li­či­ti ure­đa­ji, lju­di i lo­ka­ci­je. Iz to­ga pro­iz­i­la­zi da je u di­gi­tal­noj eri ta­ko­đe ključ­no osta­ti si­gu­ran, a bi­ti app-cen­ tri­čan mo­že po­mo­ći u to­me. Ako šti­ti­te apli­ka­ci­je, vi šti­ti­te po­dat­ke ko­ji su, kao što je re­če­no, me­sto gde se sa­da na­la­zi intelligence za mno­ga pred­uz­ e­ća. Ka­ko su u di­gi­tal­nom do­bu te apli­ka­ci­je svu­ da (i na ure­đa­ji­ma i u clo­u­du), zna­či da mo­ra­ju da bu­du zaš­ti­će­ne gde god da se na­la­ze. Pred­u­ze­ća ta­ko­đe tre­ba da idu ka clo­u­du. On je ključ­na kom­po­nen­ta di­ gi­tal­nog do­ba i ono što sve po­ve­zu­ je. Cloud je na­čin na ko­ji do­bi­ja­te flek­ si­bil­nost ko­ju zah­te­va di­gi­tal­no do­ba, kao i agil­nost, ska­la­bil­nost i br­zi­nu. I ko­nač­no, tre­ba usvo­ji­ti di­gi­tal first na­čin raz­miš­lja­nja. Iz sve­ga ovo­ga ja­sno je da IT ima ključ­nu ulo­gu u po­ma­ga­nju kom­pa­ ni­ji da u pre­đe u di­g i­tal­no do­ba, po­ čev od edu­ka­ci­je, pa do upra­vlja­nja i ču­va­nja stva­ri bez­bed­nim. Apli­ka­ci­je kao oko­sni­ca di­gi­tal­ne tran­sfor­ma­ci­je Pre dva­dest pet go­di­na apli­ka­ci­je su bi­le mo­no­lit­ni soft­ver­ski pro­gra­ mi ko­ji ra­de u ogrom­nim da­ta cen­tri­ ma i ko­ri­ste ih oda­bra­ni. Da­nas, sa in­ ter­ne­tom i mo­bil­nim ure­đa­ji­ma (i sve