Digitalna transformacija - specijalno godišnje izdanje - Page 33

(Podaci Svetske banke ) svo­je na­po­re u obla­sti di­gi­ta­li­za­ci­je iz­van jed­no­stav­nog in­ve­sti­ra­nja u ICT in­fra­struk­tu­ru. Oni pre­po­zna­ju slo­že­ ne su­sed­ne ele­men­te ko­ji su po­treb­ni za kre­i­ra­nje zdra­vog eko­si­ste­ma ko­ji se raz­vi­ja na na­ci­o­nal­nom ni­vou. Pri­o­ri­ti­za­ci­ja pro­gra­ma ko­ji se fo­ku­ si­ra­ju na raz­voj i ja­ča­nje di­gi­tal­ne na­ci­ o­nal­ne eko­no­mi­je sig­na­li­zi­ra da svet­ski li­de­ri po­či­nju da shva­ta­ju zna­čaj di­gi­ tal­ne kul­tu­re kao fun­da­men­tal­nog de­ la eko­no­mi­je kon­ku­rent­no­sti i an­ga­žo­ va­nja gra­đa­na. U nedavnom in­ter­vjuu za “Fox Bu­si­ness”, John Cham­bers, iz­vrš­ni pred­sed­nik kom­pa­ni­je Ci­sco i njen biv­ši CEO, je iz­neo stav da bi di­ gi­ta­li­za­ci­ja mo­gla da po­mog­ne ra­ stu fran­cu­skog GDP-a za 1% do 3% u na­red­nih tri do pet go­di­na. Di­gi­ta­li­za­ci­ja u glo­bal­nom kon­tek­stu Ze­mlje ko­je adre­si­ra­ju na­po­re di­ gi­ta­li­za­ci­je kao deo na­ci­o­nal­ne stra­ te­gi­je ubi­ra­ju zna­čaj­ne eko­nom­ske, soci­jal­ne i po­li­tič­ke ko­ri­sti, uklju­ču­ju­ći po­ve­ća­nje GDP-a, stva­ra­nje vi­še rad­ nih me­sta i efi­ka­snost uslu­ga ko­ja će pro­iz­ve­sti sma­nje­nje troš­ko­va. Sna­ žna di­gi­tal­na eko­no­mi­ja pru­ža mo­ guć­nost ve­ćem bro­ju lju­di da se ba­ve pred­uz­ et­niš­tvom i stva­ra tr­žiš­te za vi­ so­ko vred­no­va­na za­ni­ma­nja za­sno­va­ na na teh­no­lo­gi­ji. Da bi se raz­u­me­lo zaš­to je di­gi­ ta­li­za­ci­ja to­li­ko zna­čaj­na za kon­ti­ nu­i­ra­ni na­pre­dak jed­ne ze­mlje va­ žno je na­po­me­nu­ti da se ulo­ge i svr­ ha dr­ža­va raz­vi­ja­ju u su­če­lja­va­nju sa moć­nom glo­bal­nom eko­no­mi­jom. Naš tra­di­ci­o­nal­ni po­gled na zem­ lju kao na na­ci­o­nal­nu dr­ža­vu stvo­ re­nu da zaš­ti­ti do­bro­bit svo­jih gra­ đa­na po­me­ra se pre­ma ono­me što Phi­lip Bob­bitt, au­tor knji­ge “Shi­eld of Ac­hil­les: War, Pe­a­ce and the Co­ ur­se of Hi­story” (“Ahi­lov štit: rat, mir i tok isto­ri­je”), opi­su­je kao “tr­žiš­nu dr­ža­vu 21. ve­ka ko­ja se fo­ku­si­ra na pro­ši­re­nje mo­guć­no­sti za svo­je gra­ đa­ne”. IInternet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Specijalno izdanje - Digitalna transformacija