Digitalna transformacija - specijalno godišnje izdanje - Page 32

Pla­no­vi kom­pa­ni­je Ci­sco za di­gi­ta­li­za­ci­ju dr­ža­va po­sta­vlja­ju na­ro­de na put pro­spe­ri­te­ta Usme­re­ni na­po­ri di­gi­ta­li­za­ci­je oja­ča­va­ju eko­nom­ske, druš­tve­ne i po­li­tič­ke be­ne­fi­te. V eb na­sta­vlja da ukla­nja gra­ ni­ce, do­vo­de­ći do po­ja­ve po­ve­za­ne glo­bal­ne po­pu­ la­ci­je i bi­lo je za­ni­mlji­vo vi­de­ti ka­ko vlade iz­la­ze na kraj sa ovim iza­zo­vom. Ne­dav­no part­ner­stvo fran­cu­ske vla­ de i kom­pa­ni­je Ci­sco za­rad di­gi­ta­li­za­ ci­je ze­mlje je­dan je od na­či­na na ko­ji na­ci­je na­sto­je da se po­za­ba­ve br­zim tem­pom ino­va­ci­ja. Ci­sco de­fi­ni­še di­gi­ta­li­za­ci­ju ze­ mlje kao “pro­ces pla­ni­ra­nja i na kra­ ju iz­grad­nje so­fi­sti­ci­ra­nog IT mre­ žnog eko­si­ste­ma ko­ji mi­sli una­pred, ko­ji će omo­gu­ći­ti bo­lju po­ve­za­nost, produk­tiv­nost i bez­bed­nost.” Kom­pa­ ni­ja je obe­ća­la in­ve­sti­ci­ju od 200 mi­ li­o­na do­la­ra za pro­mo­ci­ju fran­cu­skih star­ta­pa i in­ku­ba­to­ra kao na­čin da se pod­stak­ne di­gi­tal­na tran­sfor­ma­ci­ja što je po­tez ko­ji bi mo­gao da stvo­ ri vi­še od mi­lion rad­nih me­sta i tr­žiš­te “in­ter­ne­ta sve­ga” u vred­no­sti od 719 mi­li­jar­di do­la­ra.  Ova ini­ci­ja­ti­va je in­di­ka­tor da i pri­ vat­ni sek­tor i kre­a­to­ri po­li­ti­ke proširuju