Digitalna transformacija - specijalno godišnje izdanje - Page 22

Po­sti­za­nje sve­o­bu­hvat­ne od­bra­ne od pret­nji – i du­šev­ni mir Digitalna transformacija zahteva da smo stalno dostupni, pa postoji tendencija da većinu stvari sve češće radimo na mobilnim uređajima. Zbog toga, mobilni uređaji su takođe postali žrtve učestalih napada. Ovo je studija slučaja koja opisuje kako Sam­sung Re­se­arch Ame­ri­ca obez­be­ đu­je svo­ju in­te­lek­tu­al­nu svo­ji­nu od na­pred­nih mo­bil­nih pret­nji i zašto je kompanija izabrala baš Check Point Mobile Threat Prevention rešenje. S am­sung Re­se­arch Ame­ri­ca je po­dru­žni­ca Sam­sung Elec­ tro­nics kom­pa­ni­je. Or­ga­ni­ za­ci­ja is­tra­žu­je i gra­di no­ve kor teh­ no­lo­gi­je za po­bolj­ša­nje kon­ku­rent­ ske pred­no­sti Sam­sung pro­iz­vo­da. Sa se­diš­tem u Si­li­ci­jum­skoj do­li­ni, Sam­ sung Re­se­arch za­u­zi­ma lo­ka­ci­je u ključ­nim teh­no­loš­kim cen­tri­ma ši­rom se­ver­ne Ame­ri­ke. Kao vo­de­ći u in­du­stri­ji pro­iz­vo­đač po­tro­šač­ke elek­tro­ni­ke, Sam­sung je po­sve­ćen na­pred­nim ino­va­ci­ja­ma i do­no­še­nju no­vih pro­iz­vo­da na tr­žiš­te pre kon­ku­re­na­ta. Ši­rok port­fo­lio pa­ ten­ti­ra­ne in­te­lek­tu­al­ne svo­ji­ne či­ni je­ zgro Sam­sung ino­va­ci­ja. Za­po­sle­ni u ljud­skim re­sur­si­ma, prav­nom sek­to­ ru i is­tra­ži­va­nju i raz­vo­ju ru­tin­ski ra­de sa po­ver­lji­vim pla­no­vi­ma pro­iz­vo­da i in­for­ma­ci­ja­ma o vla­sniš­tvu. Po­sled­ nja stvar ko­ja je Sam­sun­gu po­treb­ na je da pro­cu­re po­ver­lji­ve in­for­ma­ ci­je ko­je bi mo­gle zna­čaj­no da ugro­ ze nje­go­vu tr­žiš­nu pred­nost i do­bit kom­pa­ni­je. Po­put mno­gih or­ga­ni­za­ci­ja, Sam­ sun­go­vi za­po­sle­ni sve vi­še ra­de na pa­met­nim te­le­fo­ni­ma, ta­ble­ti­ma i svo­jim vla­sti­tim ure­đa­ji­ma. IT tim mo­ ra da po­dr­ža­va oko 800 ure­đa­j a ko­ ji su u vla­sniš­tvu kor­po­ra­ci­je i 400 u