Digitalna transformacija - specijalno godišnje izdanje - Page 20

omo­gu­ća­va da vi­še ad­mi­ni­stra­to­ra ra­di si­mul­ta­no na is­toj po­li­ti­ci bez kon­flik­ta. · Ala­ti za pro­duk­tiv­nost, kao što su pra­vi­lo hit co­unt po objek­tu i in­te­gri­ sa­ni lo­go­vi, po­ma­žu osa­vre­me­nji­va­ nju pra­vi­la ot­kri­va­nja gre­ša­ka. · Ka­rak­te­ri­sti­ke po­li­ti­ke naj­bo­ lje prak­se, kao što je pra­vi­lo pro­ve­re, obez­be­đu­ju oba­veš­ta­va­nje o bez­bed­ no­sti da bi se po­mo­glo ad­mi­ni­stra­to­ ri­ma da do­ne­su bo­lje od­lu­ke o po­li­ti­ci. In­te­gri­sa­no upra­vlja­nje pret­nja­ma u po­li­ti­ci i upra­vlja­nju pro­me­na­ma. Na­ša vi­so­ko pro­ši­ri­va plat­for­ma olak­ ša­va us­kla­đi­va­nje si­gur­no­sti sa IT pro­ce­si­ma i si­ste­mi­ma. Ra­di­te pa­met­ni­je, ne te­že Sa pre­vi­še po­sla i pre­ma­lo oso­blja, CI­SO-im­a (chi­ef in­for­ma­tion se­cu­rity of­fi­cer) je po­treb­no re­še­nje za upra­ vlja­nje bez­bed­noš­ću ko­je ima spo­ sob­nost au­to­ma­ti­za­ci­je ka­ko bi po­ mo­glo nji­ho­vim ti­mo­vi­ma da ra­de pa­met­ni­je a ne vi­še. · Ru­tin­ski za­da­ci kao što je upra­ vlja­nje pra­vi­ma pri­stu­pa ili help desk ti­ke­ti­ma mo­gu da bu­du de­le­gi­ra­ni, osna­žu­ju­ći si­gur­no­sni self-ser­vis za vla­sni­ke pred­u­ze­ća. · Po­u­zda­ni API-i omo­gu­ća­va­ju pred­u­ze­ći­ma da ko­ri­ste mre­žne ili si­ste­me sin­hro­ni­za­ci­je za bez­bed­no in­te­gri­sa­nje si­gur­no­sti u svoj rad­ni pro­ces i pro­ces upra­vlja­nja pro­me­ na­ma, otva­ra­ju­ći put za au­to­ma­ti­za­ ci­ju end-to-end bez­bed­no­snih kon­ tro­la. Me­nadž­men­t ori­jen­ti­sa­n na za­dat­ke Si­stem za upra­vlja­nje bez­bed­noš­ ću tre­ba da an­ti­ci­pi­ra dnev­ne za­datke Po­stig­ni­te pot­pu­no sa­gle­da­va­ nje svog bez­bed­no­snog okru­že­nja ka­ko bi­ste spre­či­li sle­de­ći na­pad. Sa R80, upra­vlja­nje pret­nja­ma je pot­pu­no admi­ni­stra­to­ra bez­bed­no­sti. U tom smi­slu, CheckPoint ima po­jed­no­sta­ vljen in­ter­fejs i ugra­đe­ne broj­ne funk­ ci­je u svoj me­nadž­ment in­ter­fejs za ra­ ci­o­na­li­zo­va­nje pro­ce­sa i či­nje­nje da oni bu­du što efi­ka­sni­ji da bi bez­bed­ no­sni ti­mo­vi ra­di­li svoj po­sao. · Isto­vre­me­na ad­mi­ni­stra­ci­ja sa­da integri­sa­no, sa lo­go­va­njem, mo­ni­to­rin­ gom, čak ko­re­la­ci­jom i iz­veš­ta­va­njem na jed­nom me­stu. In­tu­i­tiv­na, vi­zu­el­na kon­trol­na ta­bla pru­ža pot­pu­no sa­gle­ da­va­nje bez­bed­no­sti ši­rom mre­že, po­ ma­žu­ći vam da kon­stant­no nad­gle­da­ te bez­bed­nost i osta­ne­te na opre­zu za po­ten­ci­jal­ne pret­nje.