Digitalna transformacija - specijalno godišnje izdanje - Page 19

ura­di, or­ga­ni­za­ci­je sti­ču po­ve­re­nje da em­be­du­ju bez­bed­nost u svoj IT eko­ si­stem. · Au­to­ma­ti­zo­va­ne ope­ra­ci­je: ru­tin­ ski za­da­ci mo­gu da bu­du au­to­ma­ti­ zo­va­ni i de­le­gi­ra­ni, oslo­ba­đa­ju­ći ti­ mo­ve za bez­be­dost od za­da­ta­ka ko­ ji se po­na­vlja­ju da bi se oni fo­ku­si­ra­ li na stra­teš­ke bez­bed­no­sne za­dat­ke kao što je od­go­vor na in­ci­dent. Sve­o­bu­hvat­na vi­dlji­vost Or­ga­ni­za­ci­ja­ma je po­treb­na jed­ na vi­zu­el­na kon­trol­na ta­bla za ana­li­ zu do­ga­đa­ja, mo­ni­to­ring i ubla­ža­va­ nje pret­nji da bi se obez­be­di­la pu­ na vi­dlji­vost pret­nji ši­rom mre­že. Da bi pru­ži­li kon­tek­stu­al­ne in­for­ma­ci­ je po­da­ci mo­ra­ju bi­ti pri­ku­plje­ni sa svih ko­riš­će­nih gej­tve­ja i u ko­re­la­ci­ ji sa eks­ter­nim iz­vo­ri­ma oba­veš­te­nja o pret­nja­ma. · Me­na­dže­ri ri­zi­ka su u sta­nju da po­gle­da­ju upo­zo­re­nja vi­so­kog ni­voa, pri­stu­pe spe­ci­fič­nim i ana­li­zi­ra­ju po­ ve­za­ne po­dat­ke. · Uklju­či­te au­to­ma­ti­zo­va­ne od­go­ vo­re, za­u­sta­vi­te na­pa­de. · Sa pro­ak­tiv­nim ubla­ža­va­njem pret­nji mo­že­te fi­no ko­ri­go­va­ti od­bra­ ne i pred­vi­de­ti sle­de­ći na­pad. Po­licy Ma­na­ge­ment Bo­lje po­de­ša­va­nje si­gur­no­sti omo­ gu­ća­va da se odr­ži ko­rak sa di­na­mič­ nim po­slov­nim i mre­žnim okru­že­nji­ma. Next Ge­ne­ra­tion Po­licy vam sa­da da­ je mo­guć­nost da ima­te jed­nu po­li­ti­ku za ko­ri­sni­ke, po­dat­ke, apli­ka­ci­je i mre­ že i pru­ža ne­pre­va­zi­đe­nu gra­nu­lar­nu kon­tro­lu i do­sled­nu si­gur­nost. Sva­ka po­li­ti­ka mo­že da bu­de seg­men­ti­ra­na u upra­vlji­ve sek­ci­je, ili slo­je­ve po­li­ti­ke, ra­di us­kla­đi­va­n ̈́ه ɗ ) ͱ ɕ ͹Ʌ() ɇ ѿ ѧ ) ч )) ٗ ѧ 鄁 ԁ ɿ )MHɇ ٱ ѧ ) ٗ єɗ ɇ є) єє ѧ 7 ) ͹+ ܁) ѧ 鄁 ɧ ͹ ) ɗ ͵ ɗ ) ѧ Չ ل ɧ ɇ + ܁A ѧ7 ɇ Ёم )ԁ ɿ ԁ͇ ɇ ɿ կ ) ɗ ѕ ф) ͹ ѧ ͔)ɥE ه ԁه  ) Ր + ه ԁ ԁ Ёԁ ) ͕ ٧ ̈́ Ё Ʉ) ɧ ل) Ʌ9 ٗ )ѧ ͕ ѧ ɇ ԁɇ ٱ ٔ)͕ ͱ ٔ ѧ + ܁M ٤ ѧ ԁ )͕ ѧ ɇ ͔ͭ ͧ ) ɇ ̈́ ȵ͕ ѧ ɇ Ր)ɗ (+ ܁M ٤ ѧ ԁ ԁ ) ɧ ɇ ѿ ѧ ه Ʌ )ɗ E ٧ ͹ɇ ɇ ) ч ѿ ѧ )HA 5 Ё ї ɧ )ͅԁHM ɥ5 Ё ) Ը) ѧ ͔ɧ E ل)鄁ɇ ٱ ͱ  ) ͽ ɇ ٱ ) ф ɇ ٧ ()Aɿ ́ɇ ɇ )A є͹ ԁ ѧ ԁ ͹) ч ͱ ه I ѥ )ͭ ͇ ԁ ԁ )ѿ ѧ ه ɇ ͹ + ͹͕͕ ٥́鄁ٱ ͹ )ɕ M ЁA$ ه )ԁ 鑇 ї ɇ ̈́ ɇ կ ) ɇ ɇ 5 ٿ ɕ)Ё鄁 ԁ ѿ ѧ ԁ ) ͹ ɿ )Yͧ ͹ɿ Ʌͧ Ʌ) ه  Ё)ɇ ٱ є =͇ ɗ )ѕ ́՝ɇ E Ʌ ͔ )ٗ ه ԁ ͹Ё͵ ԁɗ()%%ѕɹЁ ͥ̀Q́5饹M鑅хɅ͙ɵ((