Digitalna transformacija - specijalno godišnje izdanje - Page 17

to što će se pro­me­ne de­ša­va­ti još br­že. Dok da­nas go­vo­ri­mo o pro­jek­ ti­ma u tra­ja­nju od 1,5 - 2 go­di­ne, za dve go­di­ne će­mo go­vo­ri­ti o po­kre­ ta­nju pro­je­ka­ta ko­ji se iz­vr­ša­va­ju za 2 ili 3 kva­r ­ta­la. Agil­nost or­ga­ni­za­ci­ ja u pri­la­go­đa­va­nju pro­me­na­ma bi­će od pre­sud­nog zna­ča­ja u sle­de­ćih ne­ ko­li­ko go­di­na. Po­red ve­li­či­ne, ka­pi­ta­ la, itd, agil­nost ili spo­sob­nost orga­ ni­za­ci­je da iz­me­ni po­slov­ne pro­ce­se, pro­iz­vo­de ili na­čin ko­mu­ni­ci­ra­nja sa kli­jen­ti­ma bi­će naj­bit­ni­ji da bi ban­ ke u sle­de­ćih ne­ko­li­ko go­di­na op­ sta­le. Ako ni­su u sta­nju da se tran­ sfor­mi­šu i pri­la­go­de no­vim pro­ce­ si­ma i po­tre­ba­ma kli­je­na­ta, iz­gu­bi­ će kli­jen­te. Stu­di­je po­ka­zu­ju da se lo­jal­nost kli­je­na­ta dra­ma­tič­no sma­ nju­je. Već pet, šest go­di­na slu­ša­mo priče o to­me da je kli­jen­tu po­tre­ban sa­mo je­dan klik mi­šom da na­pu­sti va­šu ban­ku i ode kod kon­ku­ren­ta, ali da­nas to vi­di­mo kao či­nje­ni­cu, to se de­ša­va. Ovo još uvek ni­je slu­ čaj u re­gi­o­nu i tr­žiš­ti­ma gde sa­mo 10-20 pro­ce­na­ta kli­je­na­ta sa ban­ kom ko­mu­ni­ci­ra is­klju­či­vo elek­tron­ skim pu­tem, ali to će se ve­o­ma br­ zo pro­me­ni­ti. Io di­gi­tal­ban­king.as­se­co.co­m IInternet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Specijalno izdanje - Digitalna transformacija