Digitalna transformacija - specijalno godišnje izdanje - Page 16

Na ko­ji na­čin pro­me­ne ži­vot­nog sti­la uti­ču na ban­kar­stvo? Usled di­gi­tal­ne tran­sfor­ma­ci­je i stal­nog pri­su­stva mo­bil­nih ure­đaja ko­ji se ko­ri­ste u naj­ra­zli­či­ti­je svrhe lju­di ne mo­gu da raz­u­me­ju zaš­to im se ban­ke ne mo­gu pri­bli­ži­ti u kon­ tek­stu nji­ho­vih po­slo­va. On­da ka­ da že­le neš­to da ku­pe, ali im je po­ tre­ban kre­dit, ili ka­da tra­že po­nudu za od­mor pu­tem in­ter­ne­ta bi­lo bi zgod­no ka­da bi ban­ka po­nu­di­la ne­ ki vid fi­nan­si­ra­nja od­mo­ra baš u mo­men­tu ka­da oni pre­tra­žu­ju mo­ guć­no­sti. Vi­še ni­je do­volj­no da na­kon što pro­na­đe­mo me­sto za od­mor ode­ mo na odvo­je­nu apli­ka­ci­ju elek­tron­ skog ban­kar­stva da za­tra­ži­mo po­ zaj­mi­cu. Po­bed­ni­ci u ovom po­slo­ va­nju (teh­no­lo­gi­ji) zna­će da vi tra­ ži­te me­sto za od­mor, zna­će ka­kve su vam fi­nan­sij­ske pri­li­ke, sta­nje va­ šeg ra­ču­na u ban­ci, i po­nu­di­će vam pra­vi aran­žman, kre­dit za pu­to­va­ nje u onom tre­nut­ku u ko­me vi vr­ši­ te re­zer­va­ci­ju za od­mor. Pe­ri­o­di pri­ hva­ta­nja no­vih na­či­na po­slo­va­nja i odo­ma­ći­va­nja no­vih teh­no­lo­gi­ja su sve kra­ći i kra­ći. Zbog to­ga su ban­ke pod ve­li­kim pri­ti­skom da uvo­de no­ vi­ne i pro­me­ne u svoj rad. Ono što je in­te­re­sant­no je da su pre tri­de­se­tak go­di­na tren­do­vi iz Ame­ri­ke i Evro­ pe do­la­zi­li sa za­kaš­nje­njem od de­set i vi­še go­di­na. On­da je to po­sta­lo pet go­di­na, a sa­da je pet mi­nu­ta. Gde su ban­ke u re­gi­o­nu sa­da u po­gle­du pra­će­nja no­vih teh­no­lo­ gi­ja? Sve ban­ke sve­ta su u istom lon­cu. Ban­ke u re­gi­o­nu ni­su ni u ka­kvom spe­ci­jal­nom po­lo­ža­ju u po­re­đe­nju sa dru­gim ze­mlja­ma re­gi­o­na. Ali ako go­vo­ri­mo o sprem­no­sti i mo­guć­no­ sti­ma, tu po­sto­je raz­li­ke. Pre sve­ga, ne­ka tr­žiš­ta se u ve­li­koj me­ri raz­li­ ku­ju. Ame­ri­ka se gle­da­ju­ći iz aspek­ ta pra­va raz­li­ku­je od Evro­pe. Evrop­ sko fi­nan­sij­sko tr­žiš­te je ure­đe­ni­je od ame­rič­kog. Zna­mo da se di­gi­tal­no po­slo­va­nje raz­vi­ja br­že od osta­lih ob­li­ka po­slo­ va­nja, to je či­nje­ni­ca ko­je sve svet­ske sta­ti­sti­ke por­tvr­đu­ju. Ta­ko­đe zna­mo da u skla­du sa tre­nut­nim sta­ti­sti­ka­ ma je­dan evro in­ve­sti­ran u di­gi­tal­ no po­slo­va­nje uve­ća­va bru­to do­ma­ ći pro­iz­vod za 9 ili 10 evra u dr­ža­va­ ma u raz­vo­ju. Ove in­ve­sti­ci­je ta­ko­ đe sma­nju­ju troš­ko­ve, po­ve­ća­va­ju efika­snost po­slov­nih pro­ce­sa itd. Lju­di mi­sle da će di­gi­ta­li­za­ci­ja sma­ nji­ti za­po­sle­nost. Na­pr­o­tiv, pri­vred­ na druš­tva ko­ja vi­še usva­ja­ju di­gi­ ta­li­za­ci­ju stva­ra­ju i vi­še pro­sto­ra za no­ve po­slo­ve, poš­to do­la­zi do ra­ sta ce­lo­kup­ne pri­vre­de. Za­to se ze­ mlja, a na­rav­no i ban­ke, na­la­ze pred iza­zo­vom ko­ji pod­ra­zu­me­va pla­ni­ra­ nje bu­dže­ta, in­ter­nih re­sur­sa i part­ ner­stva sa di­gi­tal­nim kom­pa­ni­ja­ma kao što su As­se­co ili osta­li pro­iz­vo­ đa­či ko­ji ih mo­gu snab­de­ti di­gi­tal­ nim re­še­nji­ma. Teh­no­lo­gi­ja se ne do­ bi­ja bes­plat­no, u raz­voj i pri­me­nu se mo­ra mno­go ulo­ži­ti. Uzi­ma­ju­ći u ob­ zir pro­fi­ta­bil­nost gra­ne ban­kar­stva, vi­di­mo da ne­ke ban­ke ostva­ru­ju ve­ ći pro­fit i ima­ju ve­ći bu­džet, ta­ko da mo­gu br­že da uve­du no­ve teh­no­lo­ gi­je. Mi pa­žlji­vo po­sma­tra­mo i ve­ ru­je­mo da će u sve ze­mlje Bal­ka­na u ro­ku od jed­ne do dve go­di­ne do­ ći ne­ki no­vi ino­va­to­ri u obla­sti fi­nan­ sij­skih teh­no­lo­gi­ja ko­ji će ja­ko uz­dr­ ma­ti fi­nan­sij­sko tr­žiš­te, i da će to još vi­še po­kre­nu­ti ban­ke ka di­gi­tal­noj tran­sfo­r­ma­ci­ji. Šta se u bli­skoj bu­duć­no­sti oče­ ku­je u ve­zi sa di­gi­tal­nim ban­kar­ stvom? Ve­ru­jem da je naj­va­žni­ja pro­mena