Digitalna transformacija - specijalno godišnje izdanje - Page 12

nekonven­cionalna, me­nja pro­stor, vre­me, ter­min kom­plek­sno­sti, sma­ nju­je troš­ko­ve i omo­gu­ća­va pre­dik­ ci­je. Što je naj­va­žni­je, di­gi­ta­li­za­ci­ ja omo­gu­ća­va po­prav­ke po­sto­je­ćih po­slov­nih mo­de­la. Pra­vi­lo broj 3 – Na­pu­sti­te ve­ro­va­nja iz proš­lo­sti S ob­zi­rom da di­gi­ta­li­za­ci­ja re­de­fi­ni­ še svet, kom­pa­ni­je ne bi tre­ba­lo da bu­ du upla­še­ne od pro­me­ne us­po­sta­vlje­ nih po­slov­nih mo­de­la. Od vi­tal­nog je zna­ča­ja ima­ti otvo­ren um u ovom tre­ nut­ku, za­to što će us­pe­ti sa­mo one or­ ga­ni­za­ci­je ko­je bu­du otvo­re­ne za no­ ve mo­de­le po­slo­va­nja. Is­tra­ži­va­nja po­ ka­zu­ju da su na li­stu For­tu­ne 500 u po­sled­njih če­tvrt ve­ka do­spe­le one kompa­ni­je ko­je su svo­ja ula­ga­nja, po­ red raz­vo­ja no­vih pro­iz­vo­da i otva­ra­nja no­vih tr­žiš­ta, usme­ra­va­le i ka ino­va­ci­ja­ ma na po­lju bi­znis mo­de­la. Pra­vi­lo broj 4 – Oda­be­ri­te pra­vu po­zi­ci­ju Ko­ji je na­bo­lji put oda­bi­ra pra­ve po­zi­ci­je za va­šu kom­pa­ni­ju u di­na­ mič­noj di­gi­tal­noj eri? Ia­ko je go­to­ vo ne­mo­gu­će ma­pi­ra­ti bu­duć­nost u sve­tu ko­ji se me­nja iz mi­nu­ta u mi­ nut, po­sto­je dve di­men­zi­je ko­je su