Digitalna disrupcija - specijalno izdanje GM Business & Lifestyle GM DIGITALNA DISRUPCIJA PDF - Page 99

jeste baš taj komfor, gde dolazi do „spuštanja garda” korisnika koji pris- tupaju svojim finansijskim podacima, odnosno koriste određene finansijske usluge. Kao i u borilačkim veštinama, prvo što vas nauče je „gard”, koji ima svoj smisao. Nekada ste odlazili u banku da popunite niz formulara, da stavite svoj potpis na više mes- ta i tako dalje, prosto da biste se i banka i vi osigurali da je ceo pro- ces bezbedan. Primer komfora koji može da prouzrokuje smanjenu bez- bednost je pojedinac koji sedi u restoranu ili kafiću i uz pomoć svog tableta preko nebezbedne otvorene bežične mreže pristupa svom mo- bilnom benkingu kucajući PIN tako da bilo ko ko stoji iza njega može da vidi podatke, taj PIN, i sve što posle toga treba da uradi je da dođe do tog tableta i praktično će imati pris- tup svim finansijskim podacima te osobe. Dakle, to je upravo situacija u kojoj se zbog komfora povećava rizik korišćenja. Aleksandar Vratonjić Gligorijević Internet ogledalo: Kako fintek me- nja svoje korisnike? Momir Đekić: Da bi se fintek, odnosno finansijske tehnologije od čega je FinTech skraćenica, uopšte našle na tržištu, fintek kompani- je su morale da prepoznaju potrebe drugačijih korisnika, onih koji dolaze i kojih će uskoro biti čak 30%, a to su milenijalci. Način na koji fintek me- nja svoje korisnike je da podiže nji- hova očekivanja. Mi smo se, na pri- mer, kada su finansijske usluge u pi- tanju, do sada oslanjali dominantno na odlazak u poslovnice. I dan danas u regionu će vam većina banaka reći da preko 90% klijenata želi takozvani „face to face" ili lični kontakt sa ban- karskim službenicima. Međutim, fintek Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Specijalno izdanje - Digitalna disrupcija