Digitalna disrupcija - specijalno izdanje GM Business & Lifestyle GM DIGITALNA DISRUPCIJA PDF - Page 95

utiče na vas onoliko koliko vi možete da utičete na njega. Šta ovo predskazuje bankama? Banke trenutno imaju interakciju sa klijentima preko različitih kanala, od filijala, preko telefona i internet sajta, do aplikacija. Neizbežno, kroz pukotine sklizne mnogo potencijal- no korisnih podataka koji bi inače mogli da pomognu u kreiranju de- taljnog i preciznog profila klijenta. Već sada „čet-botovi“ (chatbots) pra- ve velike iskorake u pravljenju proce- sa interakcije sa klijentima prirodni- jim i korisnijim provajderima, u smi- slu razumevanja i merenja budućih potreba. Kao i virtuelni asistenti koji gotovo nevidljivo upravljaju našim domovima, AI interfejs banaka bi takođe mogao da promeni scenu korisničkog doživljaja, kada dostigne maksimalnu korisnost. Veštačka inteligencija postoji u kancelarijama za podršku banaka već neko vreme, ali se ubrzano po- javljuje u novim ulogama i u blis- koj budućnosti bi mogla da postane ključna kompetencija; da postane presudna u naporima optimizaci- je odnosa sa klijentima, vremenom osiguravajući produbljivanje i proši- rivanje vrednih, pouzdanih veza. Moglo bi se reći da banke prelaze u fazu „prikupljanja“, sa AI progra- mima koji daju preporuke na osno- vu dosadašnjih iskustava, na isti način na koji Spotify može da pre- poruči pesmu ili Netflix TV emisi- ju... Io Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Specijalno izdanje - Digitalna disrupcija