Digitalna disrupcija - specijalno izdanje GM Business & Lifestyle GM DIGITALNA DISRUPCIJA PDF - Page 93

I ako neki još uvek koriste ovaj pristup, drugi nasto- je da postignu veći domet, kreativnost i mogućnost praćenja putem digitalnog marketinga, kada pokušavaju da shvate ili identifi- kuju potražnju. Neke metode se i dalje oslanjaju na relativno malu količinu podataka, kao što su e-mail adrese, dok drugi kombinuju do- sta toga, od prošlih kupovina do i- storije pretraživanja. Pa ipak, mnogi marketinški i komunikacijski napo- ri sadašnjih klijenta finansijskog sek- tora nastavljaju se „sačmarica“ pri- stupom. Veća preciznost u pronalaženju ci- lja dolazi samo sa većim znanjem ili, još preciznije, podacima. U našoj sve digitalizovanijoj ekonomiji znanja, mi generišemo, sakupljamo i analizira- mo podatke koji se po obimu i brzini eksponencijalno povećavaju. Iskorak u nemoguće Kroz pristup veoma kvalitetnim podacima, programi veštačke in- teligencije (AI) mogu da obezbede da poruke i komunikacija sa klijen- tima stignu na cilj više puta. Što više AI program zna o opredeljenjima i prioritetima klijenta, bolje može da zadovolji njegove potrebe, i čak da predvidi buduće. Već sada AI aplikacije predlažu načine delovanja i davanje pre- poruka za saglasnost korisnika putem klika mišem ili prevlačenjem po ekranu. Ubrzo će ovi interfejsi nestati, ostavljajući samo razgovor između kupca i pružaoca finansijskih usluga koji pokreće veštačka inteli- gencija. Zvuči nemoguće? Na tržištu kućne elektronike sve je žešća konkuren- cija između tehnoloških gigana- ta ( Amazon, Google, Apple i Mi- crosoft, svi imaju konje za trku) za Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Specijalno izdanje - Digitalna disrupcija