Digitalna disrupcija - specijalno izdanje GM Business & Lifestyle GM DIGITALNA DISRUPCIJA PDF - Page 90

potrošača i sprečavanju pranja nov- ca. Šta više, njihove usluge su zas- novane na složenim, skupim mikso- vima postojećih sistema koji ne omogućavaju laku promenu. Me- đutim, dodatni faktor otpora je to što banke vole da imaju potpunu kontrolu i vlasništvo nad svim aspe- ktima proizvodnje i distribucije kada na tržište izbacuju novu uslugu, bez obzira na cenovne i vremenske im- plikacije. Zamislite da nacionalna ili regio- nalna banka želi da obezbedi pristup globalnim tržištima hartija od vred- nosti domaćoj maloprodajnoj bazi klijenata. Ona može da sklopi spora- zum sa drugom bankom, efikasno rebrendirajući uslugu prilagođenu potrebama klijenata banke. Još kara- kterističnije, odlučili bi da podup- ru temelje same usluge, kao što je povezivanje sa glavnim berzama i njihovom infrastrukturom za kliring i poravnanje, upravljanje rizikom, ob- radom transakcija i sa klijentskim servisom, plus pratećim pravnim, poreskim, kadrovskim i procesima usklađenosti. Pored toga što je spor, ovaj put do tržišta je pre svega skup i rizičan. Ako isporučite uslugu prebrzo, mo- gla bi da ima nedostatke ili iz per- spektive funkcionalnosti ili, još gore, regulative. Ako je isporučite prekas- no, prostor na tržištu bi mogao da se već zatvori. U svakom slučaju, ve- liki izdatak doveo je do male do- datne vrednosti za kupca. Doduše, firme koje su usvojile re- brendirana rešenja udaljile su se od ovakvog pristupa. Međutim, doda- tna promena u načinu razmišljanja banaka je potrebna za prihvata- nje poslovnog modela zasnova- nog na većoj upotrebi API-ja, na taj način otvarajući pristup rešenjima i mogućnostima koji mogu biti efi- kasnije integrisani od prethodnih modela saradnje u platforme koje se zasnivaju na korisničkom iskus- tvu. Novi pristup poslovnim mogućnostima To je korak koji su mnoge velike i male firme već učinile. U protek- loj deceniji ili nešto duže desila se revolucija dostupnosti mogućnosti i alata koji opravdavaju tvrdnje o rastućim vrednostima. Razumljivo, manje firme, sa manje finansija a koje se više razumeju u tehnologije – posebno, ali ne isključivo u Fintech sektor – takođe su brzo iskoristile prilike da se priključe servisima kada to od njih traže provajderi cloud usluga. Međutim, i mnoge velike fir- me su se takođe odlučile na taj ko- rak, što je dovelo do brzog sazre- vanja sektora, uz pojavljivanje novih ponuda kako je apetit rastao. Posebno, provajderi „Business- as-a-Service“ (BaaS) usluge omo- gućene na oblaku nude niske tro- škove, fleksibilan i brz put do tržišta i potpunu integraciju proizvod- nih vertikala ili poslovnih linija – uz Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Specijalno izdanje - Digitalna disrupcija