Digitalna disrupcija - specijalno izdanje GM Business & Lifestyle GM DIGITALNA DISRUPCIJA PDF - Page 86

2.000 Start Up inicijativa ima prili- ku da uz SAP Start Up program raz- vija nova poslovna rešenja i plasira nove poslovne aplikacije, prateći tehnološke inovacije. SAP Cloud platforma je tehnološki najsavre- menija platforma na kojoj se na brz i jednostavan način sve inovativne i kreativne poslovne prilike i ide- je lako i brzo stave na raspolaga- nje kompanijama i poslovanju. Veliki broj izazova koje kompanije susreću u poslovanju svim softverskim kom- panijama omogućavaju da na te iza- zove odgovaraju uz pomoć inova- tivnih rešenja i tehnologije. Primeri moći inovacija nas upotreba tehnologije pomera iz zone komfora i sve više orijentiše ka korisnicima, modernom načinu ko- laboracije i inovacijama, današnjicu možemo slobodno nazvati „doba digitalne renesanse”. Šta je recept za uspeh? Danas, u doba digitalizacije poslova- nja, modeli po principu „copy-paste” više ne mogu da zadovolje potrebe po- jedinačne kompanije. Trenutno, više od Jedan od primera korišćenja pred- nosti digitalne renesanse i modernih razvojnih platformi je i primer kom- panije Replybee koja je od velikog trgovinskog lanca dobila zadatak da osmisli rešenje kojim se brže i lakše Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Specijalno izdanje - Digitalna disrupcija