Digitalna disrupcija - specijalno izdanje GM Business & Lifestyle GM DIGITALNA DISRUPCIJA PDF - Page 82

Velika većina registara internet domena najvišeg nivoa, a među nji- ma i RNIDS, svoje usluge nudi preko partnerskih kompanija poznatijih kao ovlašćeni registar ili registrar. Registri internet domena najvišeg nivoa, osim vođenja evidencije o registrovanim domenima, pružaju daleko važniju uslugu, a to je DNS servis koji omogućava da regis- trovani nazivi domena služe svr- si, tj. da budu dostupni na interetu. Zbog toga je veoma važno odabrati odgovarajući naziv internet domena vodeći računa o uslugama, ali i repu- taciji kako registra tako i ovlašćenog registra preko koga obavljate po- slove registracije. Da li vaš ovlašćeni registar ima on- line pristup servisu za izmene po- dataka o domenu i koliko je on bez- bedan? Da li omogućava izmene 24/7? Da li vam brzo i precizno od- govara na zahteve koje ste mu po- slali? Da li vas redovno obaveštava o važnim detaljima vezanim za domen (isticanje registracije domena, o iz- menama u pravilima za registraciju domena, novim uslugama vezanim za domen, itd.)? Ukoliko ovlašćeni registar omo- gućava online promenu podataka o domenu, obavezno kreirajte kom- plikovanu lozinku koju je teško pogo- diti. Proverite da li vaš ovlašćeni regi- Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Specijalno izdanje - Digitalna disrupcija