Digitalna disrupcija - specijalno izdanje GM Business & Lifestyle GM DIGITALNA DISRUPCIJA PDF - Page 81

O ve pretnje su relne i mogu uticati na presre- tanje i krađu elektron- ske pošte, preusmeravanje komuni- kacije, preuzimanje kontrole nad veb stranama, a moguć je i nepovratan gubitak onlajn poslovanja koje ste gradili godinama. Krađa i preusme- ravanje domena se dešava sve češće, pa je bolje da preduzmete potrebne mere za zaštitu svoje „virtuelne imo- vine“ pre nego što se tako nešto desi i vama. Registrujte naziv domena na svoje ime ili kompaniju i održavajte kontakt podatke ažurnim Da li biste dozvolili da vaša imovina bude upisana na ime advokata ili ne- kog od zaposlenih? Isto tako registra- ciju naziva domena ne treba da pre- pustite zaposlenom ili onome ko vam razvija i održava veb stranu. U pro- tivnom, može vas iznenaditi činjenica da je zaposleni koji je promenio posao sa sobom odneo i sva prava na naziv domena na kome se zasniva vaše in- ternet poslovanje. Takođe, neažurni i neispravni kon- takt podaci u bazi registra mogu vam doneti mnoge neprijatnosti i čak dovesti do brisanja naziva domena. Ispravni i ažurni kontakt podaci su često i jedini način da dokažete svoje pravo da koristite i vršite izmene nad nazivom svog internet domena. Pažljivo odaberite preko koga registrujete naziv domena Registracija naziva domena ne po- drazumeva samo upis naziva do- mena u bazu registra, već i kupo- vinu usluga. Ako vam je naziv dome- na zaista važan, onda su usluge koje dobijate neuporedivo značajnije od cene koju plaćate za njega. Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Specijalno izdanje - Digitalna disrupcija