Digitalna disrupcija - specijalno izdanje GM Business & Lifestyle GM DIGITALNA DISRUPCIJA PDF - Page 79

pređuje, održava i vozi. Tu dolazi- mo do još jednog izazova koji sa so- bom donose digitalni trendovi, a to je sveprisutan nedostatak kvalitet- nog kadra koji ima potrebne kom- petencije. Razvoj tehnologija je sve intenzivniji i kompanijama je sve teže da sopstvenim snagama isprate tehnološke inovacije u poslovno pri- hvatjivim vremenskim okvirima. Oracle Cloud platforma Da bi kompanija danas dobila bolju kompetitivnu poziciju kroz proces digitalne transformacije, pored jas- no definisanih ciljeva i koraka do is- tih, neophodno je da ima i pouz- danu tehnološku platformu koja će umanjiti rizike neuspeha na digi- talnom putu. Oracle Cloud platforma omogućava kompanijama da veo- ma jednostavno zakorače u digitalnu transformaciju uz smanjenje troškova, značajan dobitak vremena i pouz- dano ublažavanje rizika. Beskonačno dugački procesi evaluacije i nabavke hardverskih i softverskih resursa, koji neminovno usporavaju kompani- je na njihovom putu ka sprovođenju inovacija, se danas mogu u potpu- nosti izbeći korišćenjem Oracle IaaS (Infrastructure-as-a-Service), PaaS (Platform-as-a-Service) ili SaaS (Software-as-a-Service) cloud mo- dela. Svesni činjenice da se kom- panije na našim prostorima još uvek osećaju nelagodno pri pomisli da se njihovi podaci nalaze „negde u oblaku“, Oracle Cloud-at-Customer predstavlja jedinstveni odgovor na ovakve izazove. Cloud-at-Customer omogućava kompanijama da koriste sve prednosti objedinjenih IaaS, PaaS i SaaS modela smeštenih „na doh- vat ruke“, u sopstvene data centre. Primenom ovakvog modela kom- panije dobijaju mogućnost da svo- ju inovativnost i agilnost realizu- ju u punom kapacitetu, uz podršku Oracle eksperata koji se brinu za održavanje platforme uz uvek dostupne najnovije verzije soft- verskih alata. Put od ideje do rea- lizacije se značajno skraćuje, čime se zadržava kompetitivna prednost, umanjuje rizik da tehnološki sprem- nije kompanije preuzmu lidersku poziciju i isključuje efekat iskrivljenja ROI. Samim tim se dobija i značajna ušteda na uloženom vremenu koje postaje investicija za dalje inovacije i digitalne inicijative. Io Ukoliko ste zainteresovani da proverite da li bi Vaša kompanija preživela „digital disruption“, popunite upitnik na ovoj adresi i obratite se lokalnoj Oracle kancelariji: http://www.oracle.com/ us/solutions/cloud/digital-disruptionlist-infographic-3206947.pdf Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Specijalno izdanje - Digitalna disrupcija